2017. december 2., szombat

Advent 1. vasárnap. 2017

Advent 1. vasárnapja 2017

Bevezetés
A mai, advent első vasárnapjával, új liturgikus évet kezdünk. Az átlag keresztény számára advent a várakozás és a karácsonyi előkészületek ideje. A háziasszonyok lázasan szorgoskodnak. Sokan bevásárlások után rohangálnak. Mások pedig a karácsonyi szünidőre, vagy távoli rokonok meglátogatására készülődnek. És mi mire? Urunk Jézus Krisztus születésének méltó megünneplésére? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy adventet a karácsonyi ajándékok beszerzési idejének tekintjük. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy karácsonyt még mindig profán tartalmú ünnepnek tekintjük. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy még mi hívők sem szoktunk arra gondolni, hogy miért is lett Szent Fiad emberré. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A hívő ember számára advent tartalmi jelentése több rétegű. Felidézi az Ószövetséget, amelyben Isten választott népe várakozott a megígért Messiás, szabadító eljövetelére. Keresztény hitünk tanítása szerint ez a várakozási idő Krisztus születésével már beteljesedett, befejeződött.
Isten azonban Krisztus által újabb ígéretet tett az emberiségnek. Megígérte, hogy a világ végén újra eljön. Hogy ez mikor következik be, azt, az Írás szavai szerint, senki sem tudja, még az ég angyalai sem.
A keresztény ember számára, ellentétben a szekták követőivel, nem a világ vége pontos dátumának az ismerete a fontos, hanem az okos, éber várakozás. A hívő ember a helyes várakozásra való figyelmeztetést hallja ki az imént hallott példabeszédből is.
Az Úr ékezésére való várás, a Krisztus jövetelére való felkészülés, a Krisztus által hangoztatott virrasztás ugyanis nem tétlen virrasztást jelent. Nem semmittevést! Hanem felelősségvállalást jelenünkért és jövőnkért!
Krisztus napjára várni, virrasztva várni, nem azt jelenti, hogy elvonulunk e világból, kivonjuk magunkat a társadalom életének alakításából. Nem törődünk a körülöttünk alakuló, formálódó jövővel, s abba nem szólunk bele, abban nem veszünk aktívan részt. Az ilyen semmittevő, jó és rossz között különbséget tenni nem tudó és nem is akaró magatartásúak, unos-untalan azt hangoztatják, hogy milyen rosszak a körülményeink, milyen rossz az emberek közérzete!
Mindnyájunknak tennünk kell és nem is akármit, s akármennyit.  Mindnyájunknak megvan a saját kötelességünk is! És ezt tegyük is meg mindannyian, s tőlünk telhetőleg remekül! Mindnyájunknak önzetlenül kell fáradoznunk saját életünk, társadalmunk, hazánk krisztusibb, boldogabb jövőjéért. Tennünk, hogy jobb legyen népünk élete. Hogy nemzetünk érdekeit szem előtt tartó, hiteles vezetői legyenek e népnek.
E szerint egy házigazdának el kellett utaznia. Távozása előtt összehívta szolgáit. Rájuk bízta egész vagyonát. Szétosztotta a feladatokat, mindegyiknek kijelölte szerepét. A kapuőrnek, a portásnak lelkére kötötte, éberen vigyázzon és virrasztva várja hazatértét.
Nem nehéz megfejtenünk e példabeszédet. Magától kínálkozik az értelmezés. A házigazda magát Jézust jelenti, a szolgák pedig mi vagyunk. Nemcsak az apostolai, - Jézus szavait idézve - „nemcsak nektek mondom, hanem mindenkinek”, ma tehát nekünk, tehát mi vagyunk a szolgák.
Feladatunk tehát nem a tétlenség, hanem a ránk bízott feladatok, a földi életünk megszervezése, állapotbéli kötelességeink teljesítése.
A diák tanuljon és készüljön föl felnőttkori feladatára. A házasok gondoskodjanak családjuk jólétéről. A dolgozók építsék a hazát. A politikusok vezessék a rájuk bízottakat. Az orvos, a mérnök, a bíró, a pap tartsa színvonalon magát saját szakterületén.
Az Úr Jézus tehát nem a tétlen várakozást kívánja, hanem az aktív munkálkodást. Visszatérése időpontjának nyitva hagyásával, ezért az állandó várakozást és éberséget erősen a lelkükre kötötte. És mindenkinek, minden krisztushívőnek mondta, hogy folytassák művét, amíg újra el nem jön.
Itt nemcsak a papok és szerzetesek küldetéséről van szó, hanem minden keresztény hivatásáról és feladatáról az egyházban: Megismétlem a már idézett jézusi szavakat: "Amit nektek mondok, mindenkinek mondom; "Legyetek éberek!” Ezzel valamennyiünket felszólított, hogy keresztény tanúságtételünk által tartsuk ébren a világban az Ő művét, Isten országának az építését!
Ma sokszor úgy tűnik, mintha már a hívő keresztényeken is úrrá lett volna a közömbösség, a belefáradás. Kiiktatódik életükből az Úr eljövetele napjának a várása, az Ő művének az éberen tartása. A hiteles tanúságtétel. Az éberség. A virrasztás.
Ma az embert az önzés jellemzi. Sokakat hidegen hagy mások kára, a társadalom válságos állapota, a töménytelen sok szenvedés. Hiányzik az emberekből az együvétar-tozás érzése, az együttérzés, a szolidaritás. S ami a legszomorúbb, hogy ma jobban, mint tegnap, s holnap még jobban fog hiányozni, mint ma. Az Isten nem az önzés, hanem a szeretet Istene. Mert szereti az embert. Ezért lett emberré Egyszülöttje azon a nevezetes első karácsonyon. Aki példát adott nekünk az egymásért életet odaadó szeretetre, a szolidaritásra.
Adventben Isten szava ébresztgetni kíván bennünket: Vigyázzatok! Legyetek éberek! És éljetek a benneteket körülvevő nagy kísértések ellenére is hiteles keresztény életet! Mert Ő eljön abban az órában, amelyikben nem is gondoljátok.

Ámen