2016. január 30., szombat

Évközi 4. vasárnap

4. évközi vasárnap 2016

Bevezetés
A mai vasárnap evangéliumi részlete Jézus názáreti fellépésének második, befejező részét tárja elénk, amelyben, a Jézus iránti lelkesedés, Jézus elutasításában, Jézus megölési kísérletében nyilvánul meg. Ez az elutasítása végig húzódik, az emberiség történetében, amióta jelen van abban. Napjainkban világszerte erőteljesebben, mint valaha. Tartsunk lelkiismeretvizsgálatot! Nem támogatjuk-e mi akaratlanul is az elutasítókat?

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy ahelyett, hogy cselekednénk, Tőled várunk csodákat. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocs ásd meg, hogy a végveszély közeledtével sem erősödik Hozzád való ragaszkodásunk. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy közömbösek vagyunk unokáink jövőjével. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A názáretiek haragjának és nyílt elutasításának két oka lehetett.
Az egyik, hogy Jézus nem teljesítette azon kérésüket, hogy tegyen valamilyen csodát körükben. A csodák ugyanis soha nem öncélúak. Jézus meg nem bűvész-mutatványos.
Az elutasítás másik oka az lehetett, hogy Jézus, utalást tesz arra vonatkozóan, hogy az üdvösség nem csak Izrael népének szól, hanem a pogány népeknek is. Hivatkozik Illésre, aki a pogány nép leányával, és Elizeusra, aki pogány nép fiával tett csodát. Ezek a csodák jelzik hallgatóiknak, hogy a pogányok sincsenek kizárva üdvözítő tevékenységéből.
Ők azonban úgy tudták, úgy hitték, hogy s Messiás küldetése csak nekik szól. Mintha Jézus nem venné figyelembe a kivételezettségüket. Megdühödnek rá, és kivezetik a városuk szélére, hogy letaszítsák.
Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy Jézus kiűzése Názáretből egy régmúlt esemény csupán. Mindez újra és újra megismétlődik és így teljesül Simeon jövendölése, amit a gyermekét bemutató Máriának mondott a jeruzsálemi templomban: „Ő sokak romlására és sokak föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak”.
Vajon mi a magyarázata ennek az ellentmondásnak, a Jézus elleni küzdelemnek? Miféle előny származik abból, ha valaki kiutasítja életéből? Az a megdöbbentő, hogy ebből nem haszon, hanem súlyos veszteség származik az egyes ember, a közösség, s az egész emberiség számára.
Igaz, Jézus nem bántja ellenségeit, nem tesz kárt bennük. Amikor le akartak taszítani a szakadékba, nem fordult szembe ellenségeivel, és nem büntetette meg őket. Egyszerűen emelt fővel távozott körükből.
Ott hagyta őket.
A baj az, hogy Názáret nem-csak Izraelben volt, hanem ma is megtalálható földünk különböző pontjain. Mindenütt, ahol nem fogadják be, illetve kiutasítják Jézust az egyéni és közösségi életből. Igaz. Jézus nem bosszúálló és nem pusztítja el ellenségeit, csak elhagyja városukat.
Jézus elhagyta Názáretet, mert senki sem tartotta vissza. Elhagy minden közösséget, ahol nem fogadják be, sem Őt, sem tanítását.
Nem tudom, hogy a mi közösségünk, országunk Krisztust befogadó-e, vagy Krisztust elutasító-e? Mintha a végveszélyt látva kezdene befogadóbb, Krisztust elfogadóbb lenn.így  Mert történelmi tapasztalat, hogy csak az erős vallás, az erős nemzettudat tartja fenn a nemzetet.
Ennek ellenére, bizonyos eszme hívei, mégis sokat fáradoznak azért, hogy kiűzzék Őt az egykor keresztény országokból, hazánkból is Krisztust és tanítását. Előbb a közéletből, majd a társadalom életéből. És ahol csak tehetik, az egyének életéből is, a magán szférából is.
Ránk vár az a feladat, hogy megakadályozzuk tevékenységükben a Krisztust a társadalomból és az egyének életéből száműzni akaró erőket.
De hogyan akadályozhatjuk meg ezt? Minden bizonnyal nem azokkal az eszközökkel, amikkel ők törnek a mi megsemmisítésünkre. Hanem hiteles, hitvaló keresztény életünkkel. Ha nem mi mondjuk magunkat keresztényeknek, hanem a kívülállók, miként az őskeresztényeket, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Rólunk pedig a ma élők azt, hogy nézzétek! Mennyire becsületesek! Mennyire tiszta kezűek! Mennyire önzetlenül küzdenek a legnemesbekért.
Fülünkbe csengenek még a szentleckében hallott szavak: Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincs, csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok. Jól tudjuk: nem a szavak, hanem cselekedeteink bizonyítják szeretetünket!
Annak idején, mindannyian megcsodáltuk korunk, hazánkban is járt élő szentjét, a Nobel-díjas Calcuttai Teréz anyát, aki újra szerepel a hírekben, mert közeledik szentté avatása. Megfontolhatnánk ma is, már elfelejtett tanácsait:
"Legyenek jók és nagylelkűek. Ne engedjék, hogy valaki, aki magukhoz fordult, úgy távozzék, hogy ne lenne jobb és boldogabb. Legyenek az Isten jóságának élő megnyilatkozása: a jóság legyen ott az arcukon, szemükben, mosolyukban, s köszöntésük melegében. … A gyermekeknek, a szegényeknek, a hajléktalanoknak, mindazoknak, akik szenvednek, juttassanak mindig egy vidám mosolyt! Ne csak gondoskodjanak róluk, hanem adják oda szívüket is!"
Ekkor hiteles lesz majd a mi hitünk, és azt látva mondják a kívülállók: Micsoda emberek! Még szívük is van!
Ránk vár az a feladat, hogy visszatartsuk őt, hitvalló hiteles tanítása szerinti életünkkel a számunkra oly végzetes lépésétől, hogy miként ott és akkor elhagyta Názáretet, úgy hagyja el Jézus a mi népünket is!
Oh! Gondoltunk-e már arra, hogy mi lenne akkor velünk? Mi lenne unokáinkkal? Mi lenne népünkkel? Ha más nép ül a Duna partjain?
Oh! Jézusunk! El ne hagyj!
S maradj velünk örökre!

Ámen
F.F.