2018. május 19., szombat

Pünkösd 2018


Pünkösdvasárnap. 2018

Bevezető
Piros Pünkösd ünnepét ünnepeljük. Átéljük lélekben azt a napot, amikor a szentlélek heves szélvész zúgása közepett, tüzes lángnyelvek alakjában leszállott az apostolokra. Látjuk a pünkösdi csodát. Látjuk az Egyház születését. Látjuk, az apostolok és tanítványaik halált megvető bátorsággal való evangélium hirdetését.
A pünkösdi csodára emlékezve, megdobban-e a mi szívünk? Kinyílik-e a Szeretet Lelkének a befogadására? És szeretetet árasztunk e mi a mi világunkba?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Az Általad elküldött Igazság Lelke indítására és sugalmazásával íródott a Szentírás. Ő késztessen bennünket a gyakoribb olvasására. Uram irgalmazz
Jézus Krisztus! Egyházunkat a Szentlélek vezeti mindenkor az Igazság és szeretet útján! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Az Általad elküldött Vigasztaló egykor az apostolokra szállott le. Most csendben működik a hívők lelkében, különösen azokéban, akik az áldozati asztalról Krisztus testét magukhoz veszik. Krisztus kegyelmezz!

Evangélium után
Az első olvasmányban a Szentlélek apostolokra történt kiáradásáról hallottunk. Hallottuk az első pünkösd eseményeit, hallottuk azt, hogy Péter apostol beszédét mindenki a maga nyelvén hallotta.
A pünkösd az Egyház születésnapja. ettől kezdve az apostolok és tanítványaik halált megvető bátorsággal hirdetik az evangéliumot minden nemzetnek, előállnak vele akár alkalmas, akár alkalmatlan. Ez a pünkösdi csoda, amit egy nem keresztény gondolkodó nem túl finoman úgy fejezett ki, hogy tizenkét koszos halászember elindít egy új vallást, ami meghódítja a világot.
Az a tizenkét ember, akik tegnap még félelmükben bezárkóztak, ma kiállnak a világ elé és hirdetik Krisztus feltámadását, s azt, hogy ő az Isten Fia. Nem az apostolok teszik ezt, hanem a bennük lakozó Szentlélek
Csodálattal nézzük ezt a maroknyi pünkösdi csapatot. Milyen kevesen vannak, és mégis ki mernek állni az egész világ elé, hirdetni azt, aki nemrég halt meg a keresztfán… Ki mernek állni, mert az Isten Lelke van velük!
Ez az első Pünkösd, az Egyház születésnapja. Ekkor lépett a világ színpadára az Egyház.
Mi is az Egyház? Az Egyház Isten népe, a továbbélő Krisztus. Látható társaság is. Az Egyház nemcsak a pápa, nemcsak a püspökök, nemcsak a papok, hanem a hívők százmilliói alkotják azt. Kicsiny mustármagból nőtt hatalmas fává. Ma több mint egymilliárd ember vallja magát Egyházhoz tartozónak.
Az Egyház a történelem folyamán ott állt a népek és nemzetek bölcsőjénél és reggeli áldását adta rájuk. De ott állt sok nemzet koporsójánál is és esti áldással búcsúzott tőlük. Ám ő megmarad a világ végéig. Örökérvényű a krisztusi ígéret: "A pokol kapui sem vesznek erőt rajta soha!"
Oh - mennyi ember, filozófus, ideológiai rendszer próbálta már megsemmisíteni az egyházat, de talán sohasem annyian, mint napjainkban. A napokban olvastam az emberek kereskedésével foglalkozó nagyvezér szavait. Az erkölcs és tisztesség értéktelen és értelmetlen szlogenek. ma már senkit nem érdekel az erkölcs! Ma a pénz dominál! Azonban az Írás szavai szerint: "Meghaltak mind, akik az életére törtek." És bátran kijelenthetjük, hogy meg fognak halni azok is, akik ma és ezután fognak az életére törni. A kereszténységet betelepítéssel megsemmisíteni akarók is. Meghalnak ők is.
Mi a katolikus egyház titka?
A pénz és a vagyon? A nagy egyházi vagyonok szerte e világon megszűntek, de megmaradt az Egyház.
Titka talán közjogi szerepe a társadalomban?
Valamikor a királyi tanácsban, később a törvényhozásban nagy szerepük volt a főpapoknak, s közjogi méltóság illette meg őket. Ez is megszűnt: de megmaradt az Egyház.
Titka talán a kultúra ápolása?
A tudományok művelése, az iskolák, az egyetemek felállítása, a művészet ápolása, a beteggondozás, a szegényügy? A középkorban mind-mind az Egyház feladata volt. Mennyi fehér lap lenne a kultúra történetében az Egyház nélkül! A festészetet, a szobrászatot, az építészetet, a zenét mind az Egyház ihlette évszázadokon át. Ezeknek a jó része kiesett, vagy kivették az Egyház kezéből, de megmaradt az Anyaszentegyház, és ma már újból igényli a világ a felsorolt tevékenységeit, az oktató, nevelő, betegápoló, karitatív tevékenységét.
Mi hát az Egyház titka?
Az Egyház titka: a benne élő Szentlélek. Ez vezeti, irányítja, őrzi és erősíti, s jelöli ki számára az újabb és újabb feladatokat.
Mint mindig, úgy ma is divatos dolog az Egyházat kritizálni. Elöljár ebben az ateista, balliberális médium, amely az Isten imádása helyett, a pénz imádására készteti az embereket, Azt sulykolják az emberek tudatába, hogy elöregedett az Egyház. A sír felé ballag
Igaz, az Egyház már idős! Kétezer éves! Azért mégis mindig fiatal marad! A Szentlélek tüzében született az Egyház! Azóta viszi magával, viszi a tüzet, s ez a tűz soha, de soha el nem alszik! Ez a tűz ma is ég, ma is magasan lobog!
Valahányszor sikerül a gyűlölködés lángját kioltani az emberi szívekből, s helyette a szeretet lángját meggyújtani, a Szentlélek működik ebben a világban.
Valahányszor karitatív, szociális tevékenységet fejtenek ki a krisztushívők, a Szentlélek működik általuk e világban, folytatódik az első Pünkösd, megújul a Föld felszíne.
A Pünkösd állandó az Egyházban! "A Szentlélek veletek marad és bennetek lesz," hangzik felénk Krisztus ígérete.
A bennünk lakó Szentlélek bátorítson és lelkesítsen a vele való közreműködésre. Hogy általunk újíthassa meg a Földet, benne megújulni vágyó hazánkat.
Ámen