2018. november 3., szombat

Évközi 31. vasárnap. 2018


Évközi 31. vasárnap. 2018
„Mert embertársainkat úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő- és véres áldozatnál.”

Bevezetés
Jézus, a mai evangéliumi szakasz szerint, a szeretet parancsában látja a legfőbb törvényt, amely szeretet egyrészt Isten, másrészt az embertársak felé irányul. A szeretet parancsa azonban nem külső kényszerként vagy kényszerítő erőként nehezedik ránk, hanem a szívünkbe írt törvény. Isten írta minden ember szívébe. A szeretet gyakorlására ennélfogva nem lehet senkit sem kényszeríteni, hanem a szívünk mélyéről kell, hogy fakadjon. Legyen a szívünk teli szeretettel, és a szeretet legyen életünk legfőbb vezérelve, amely meghatározza cselekedeteinket!

Kirié litánia

Urunk! Tisztítsd meg szívünket minden haragtól és gyűlölettől. Uram! Irgalmazz
Urunk! Töltsd meg szívünket szeretteink iránti szeretettel! Krisztus! Kegyelmezz!
Urunk! Add, hogy buzgón gyakoroljuk az Élet elesettjei iránti tevékeny szeretetet! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az evangéliumban hallott párbeszéd a jeruzsálemi templom udvarán történt. Ez a hely legmegfelelőbb egy ilyen beszélgetésre. Ez az imádásnak és az égő- és véres áldozatok bemutatásának a helye. A környezet alkalmas annak a kérdésnek a felvetéséhez, hogy a törvények közül melyik a leglényegesebb, melyik az első.
Az írástudó, aki most Jézushoz intézi kérdését, őszintén érdeklődik a válasz iránt. Valóban az érdekli, hogy ez a próféta, akire olyan sokan hallgatnak, miként vélekedik a kérdésről.
Neki 613 parancsról és tiltásról van tudomása, ezért nagyon is indokolt volt érdeklődése, hogy van-e ezek között valamilyen fontossági sorrend, s ha van, akkor melyik a legfontosabb.
Jézus válaszában sincs semmi rendkívüli. Egy ismert vallásos gyakorlatra utalt. A "Halld Izrael" „Sema Izrael!” kezdetű imát, amelyet az első olvasmányban hallottunk, a jámbor izraeliták mindennap imádkozták, s melyet mi is, zsolozsmázó papok is elimádkozzuk minden szombat este.
Ennek az imádságnak a szövegéhez tartozott a főparancs első része. Miután az imádságban a hívő megvallotta, hogy az egyetlen Isten az ő Ura, ezt követte a felszólítás: ezt az Istent szeresse teljes szívvel, teljes lélekkel és erővel. Az az imádság, amelyet mindennap ismételten elmondunk, erősen meghatározza a hívő ember vallásos szemléletét.
Jézus szavaiban tehát nincs semmi feltűnő. Semmi olyant nem tartalmaz, amit vádként lehetne felhozni majd később ellene.
Mégis van benne valami újdonság. A főparancs nemcsak az embernek Istenhez fűződő viszonyát határozza meg, hanem az embernek emberhez fűződő kapcsolatát is. Jézus tette egyértelművé, hogy Istent szeretni azt is jelenti, hogy szeretjük embertársainkat is. Ennek a szeretetnek sokféle megnyilvánulási lehetősége van.
Az embertársaink felé gyakorolt szeretet sokféle. Annyiféle, ahány ember van. Más a családon belül, más rokonságon belül, más a templomi közösségen belül, más a jóakaróinkon, és más a rosszakaróinkon belül.
A szeretet a testi élet területén kezdődik, de kiterjed a lelkiéletre is.
Az emberek iránti szeretet indít arra, hogy az éhezőket tápláljuk, a munkanélkülinek kenyérkereső álláshoz juttassuk. A magukra maradottakat segítsük.  A betegeket gyógyítsuk. A szegényeket támogassuk. A ruhátlanokat öltöztessük. A hajléktalanoknak fejük fölé tetőt biztosítsunk.
Megdöbbentő látni, hogy milyen gödrökben tengetik emberi életüket. Az állatoknak különb búvóhelyeik vannak, mint nekik.
A tél közeledtével van mit tennünk.
A rosszakaróink iránti szeretet gyakorlása területén is, nemcsak a tél közeledtével, hanem az év minden napján. Mindannyiunknak van egy-két kevésbé jóakarója.
Jézusnak is voltak rossz-akarói, bántalmazói, és keresztre feszítő is. Jézus nem ment oda megostorozása után megostorozóihoz, hogy kézfogással megköszönje nekik. A tövissel megkoronázókhoz sem, a hogy békecsókot váltson velük. A keresztre feszítőinek és kigúnyolóinak sem mondott köszönetet, de – és ez a lényeg! –imádkozott értük, mondván Atyám bocsásd meg bűnüket, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
Nekünk sem kell köszönetet mondanunk, a nemzetet megvere-tőknek. Még helyeselnünk sem kell a tettüket. Sőt tiltakozhatunk ellene. Jézus is, mikor arcul csapta a főpap szolgája, megkérdezte, miért versz engem?
Nekünk is az a kötelességünk.
Miként Jézus, úgy mi is imádkozzunk a megtérésükért, és ha megtértek, bocsásson meg nékik az Úr! Ha ezt tesszük, hősies fokban gyakoroltuk a felebaráti szeretet parancsát.

Mert embertársainkat úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő- és véres áldozatnál.
Ámen