2018. november 24., szombat

Krisztus Király 2018


Krisztus Király. 2018.

Bevezetés
A huszadik század elején, amikor nemzetek kezdtek elpártolni Krisztustól, amikor népek kezdték el kiáltani a Krisztus-korabeli zsidóság szavaival: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk, akkor rendelte el XI. Pius pápa, 1925. december 11.-én, hogy az egész katolikus világ-egyházban október utolsó vasárnapja Krisztus Király ünnepe legyen. A zsinat tette át a mai, az egyházi év utolsó vasárnapjára. Mi kikhez tartozunk? Azokhoz-e akik nem akarják, hogy hogy Krisztus uralkodjék rajtuk, vagy azokhoz, akik hittel vallják: Krisztus a mi Királyunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Te vagy az Igazság és Igazságosság királya. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te vagy az irgalom és jóság királya! Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te vagy a Szeretet és Békesség királya! Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Amíg Jézust Pilátus elé vezethették ellenségei, a főpapok és írástudók, addig sok mindent meg kellett tenniük ellene. Parancsot adtak ki ellene, hogy aki tud tartózkodási helyéről, az jelentse nekik.
Ma talán ilyen körözést függesztenének ki forgalmasabb helyeken.
Jézus Krisztus kerestetik! Más néven? Messiás, Isten Fia, Királyok királya, a Béke fejedelme.
A következő bűncselekményekkel gyanúsítható: Engedély nélkül beteget gyógyít. Borrá változtatott vizet osztogat. Kereskedők munkáját zavarja. Gyanús személyekkel, bűnös nőkkel barátkozik. Azt állítja, hogy Isten gyermekeivé változtatja követőit.
Személyleírása: Hosszú haj, bajusz, szakáll, szandál.
Gyakori tartózkodási helyei: Nyomortanyák, néhány gazdag barátjánál. Magányosan kóborol a sivatagban.
Veszélyes ember, könnyen félrevezeti azokat, akik ismerik. Még mindig szabadon!
Jézust végül is sikerült különféle mondva csinált vádakkal Pilátus elé állítani.
Ott áll megkötözötten, véresen, s megkínzottan Pilátus előtt. S Pilátus 'megkérdezi tőle: Te vagy-e a zsidók királya? S elhangzik Jézusnak századokon át visszhangzó válasza: Te mondod! Király vagyok.
Jézus tehát nyíltan, megvallotta királyi méltóságát, de, hogy minden félreértésnek elejét vegye, mindjárt hozzá is tette: ”Az én országom nem e világból való.”
Nemcsak kijelentéseivel, de egész életével ezt a „más-világiságát” bizonyította. Nem a hatalom fegyverzetében jelent meg a földön, hanem anyára szoruló kisdedként. Nem igényelt magának fényes palotát, jól érezte magát a szegények kunyhóiban. Nem vonzotta az aranyos trón. Helyette a keresztfára esett szent választása. Nem drágaköves korona, hanem tövisből font koszorú jelezte különös királyságát. S történt mindez azért, mert földi életében nem uralkodó, szolgáló király akart lenni.
Jézusnak ebből a magatartásából következik, hogy követői is másként viszonyulnak hozzá, mint a föld hatalmasaihoz. Számos király szolgálata megfoszt szabadságunktól. Jézus viszont éppen ezt akarja biztosítani.
Mennyi minden, mennyi mindenki királyoskodik rajtunk.
Az alkohol királya, a kábítószerek királya, és milliónyi más kis és nagy király. Hány ember életét foglalják le, s vetik rabságba ezek a kiskirályok!
Ezzel ellentétben, aki Krisztus szolgálatába lép, aki Őt ismeri el élete királyának, az különleges szabadságot élvez. Megszabadul a teremtmények szolgálatától, mert az ember. Csak Isten által lehet igazán szabad.
Jézus egész földi élete értünk vállalt szolgálat volt, és csak annyit kért tőlünk hogy fogadjuk el ajándékait. Nem a fejünket mosta meg, hanem a lábunkat.
A földi királyok olykor milliókat állítanak csatasorba, és azt kívánják alattvalóiktól, hogy életüket áldozzák személyükért és eszméikért. Ezzel ellentétben Jézus önmagát áldozta fel a keresztoltárán. Ellenségei ezt kiáltozták a kereszt alatt:
„Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni." Nos, ebben igazuk volt, mert Jézus a mi megmentésünkért, a mi üdvösségünkért áldozta fel drága életét.
Aki Krisztus Király szolgálatába szegődik, annak legfőbb kötelessége, hogy másokért éljen, mások boldogságát, üdvösségét szolgálja. Így és ez által lehetünk már földi életünkben annak a másik országnak a polgárai, amely nem e világból való, de amelynek eljöveteléért nem szűnünk meg naponként imádkozni, mert

Ha a béke erősebb lesz a háborúnál,
Eljön Isten országa.
Ha a szeretet erősebb lesz a gyűlöletnél,
Eljön az Isten országa.
Ha az igazság erősebb lesz a hazugságnál,
Eljön az Isten országa.
Ha az élet erősebb lesz a halálnál,
Eljön az Isten országa.
S ha eljön Isten országa.
Akkor béke és öröm ragyog majd ránk.

Ámen