2018. február 24., szombat

Nagyböjt 2. vasárnapja. 2018

Nagyböjt 2. vasárnapja 2018

Bevezetés
Évszázadok óta az Egyház nagyböjt II. vasárnapján a színeváltozás jelenetét olvassa fel az evangéliumból. Az előző vasárnapon Jézust egy nagyon is emberi oldaláról láttuk, amikor a sátántól kísértést szenvedett. Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy Jézus Krisztus valóságos, megkísérthető ember volt.
Ma pedig azt láttatja velünk az evangélium, hogy ez a Jézus nem csak ember, hanem több mint ember, a Mennyei Atya szeretett Fia, akinek a Táborhegyen felragyog isteni dicsősége egy villanásra, a kiválasztott apostolai előtt.
A Mennyei Atya pedig a Rá való hallgatást kéri apostolaitól, közvetve tőlünk is.
De milyen a mi Isten szeretett Fiára való hallgatásunk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk Te azt kérted, hogy hallgassunk szeretett Fiadra és mi mégis sokszor nem őrá, hanem a kísértőre hallgatunk. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te bűneink miatt vállaltad a szenvedést és a kereszthalált. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! A Te halálod nyitotta meg számunkra az örök dicsőség kapuit. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Felolvastuk Urunk színeváltozásának történetét. Mondanivalója olyan igazságra tereli a figyelmünket, amelyet nehezen tudunk és akarunk elfogadni. Csak emlékeztetés végett: A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog. E látomással azt akarta elérni, hogy apostolai higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Mert Jézus útja, de a miénk is a szenvedéseken át vezet az isteni dicsőségbe.
A szenvedés Jézusnak is éppúgy osztályrészül jutott, mint Isten bármely szolgájának előtte.
Ennek igazolására jelenik meg a mai evangéliumi szakaszban Mózes és Illés. Isten szolgái voltak ők is. Az ő életük is telve volt keserűséggel és szenvedéssel. Sokat kellett szenvedniük ahhoz, hogy isteni fényben ragyoghassanak.
A látomás beszámolója szerint, Jézussal beszéltek, mert Jézusban váltak valóra az ószövetségi jövendölések.
T. Urunk színeváltozásának történetében rábukkanunk egy nagy igazságra: áldozatok nélkül nincs üdvösség. A legtöbben vonakodunk tőle. Alig vagyunk képesek felfogni, hogy az élet velejárója a testi-lelki szenvedés. Annak ellenére, hogy mindennap tapasztaljuk a magunk és mások életében.
A szenvedés nem az Úr Isten büntetése, hanem az Ő látogatása, az emberi élet megtisztítója s neme-sítője. Ha sohasem szenvedtünk volna még, hogyan tudnánk együtt-érezni a szenvedő embertest-véreinkkel? Hogyan tudnánk őket segíteni?
Sokan közülünk nem tudják elfogadni, hogy még az Isten Fiának is szenvednie kellett.
Sokan azt hiszik, hogy az élet apró-cseprő örömeivel száműzhetik az élet keresztjét. Elfelejtik, hogy a futó örömök mulandók. Nem tehetők maradandóvá.
Annak idején Péter apostol is az örömteli extázis perceit akarta megörökíteni: "Mester, jó nekünk itt lenni! Hadd készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet”.
A felhőből hallott hang azonban kijózanította és tudtára adta, hogy a földön Jézus szavát hallgatva s megvalósítva, találhatjuk csak meg a boldogságot. "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok”, figyelmeztet bennünket is az Atya a mai evangéliumi szakaszban hallott szavaival.
És Őt hallgatjuk? Napjainkban is? Vagy valaki mást, valaki másokat?
Ámen

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
Kedves Testvérek!
A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)
A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként

500

forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia