2018. szeptember 22., szombat

Évközi 25. vasárnap. 2018


Évközi 25. vasárnap, „B”

Bevezetés
A mai szentmise egymás elfogadására és megbecsülésére tanít. Aki el van telve saját nagyságával, az nem tud szeretni. Minden igazi nagyság és hatalom: szolgálat. Az igazi szeretet szolgálni és adni akar. Ehhez az áldozatos szeretethez kérjünk erőt a mai szentmisében, amelyet … -ért ajánlunk fel.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Nézzünk magunkba: Nem tartom-e magamat többre másoknál, és nem éreztetem-e ezt velük? – Nem bánok-e lekezelően öregekkel, betegekkel, gyerekekkel? – Nem vagyok-e otthon zsarnokian önző és durva?

Kirié Litánia.
- Ha mindig csak önmagunkkal foglalkozunk: Uram, irgalmazz!
- Ha kevés tiszteletet adunk embertársainknak: Krisztus, kegyelmezz!
- Ha nem bízunk az emberek jóságában és megjavulásában: Uram, irgalmazz!

Evangélium után
„Miről vitatkoztatok az úton?”
Jézusnak a tanítványokhoz in-tézett kérdéséből arra következtethetünk, hogy az apostolok közössége sem volt mentes a legáltalánosabb emberi gyarlóságoktól, mint például jelen esetben a becsvágytól, törtetéstől. Az evangélista megnevezi a vita tárgyát: azon vitatkoztak egymás között, hogy közülük ki a legnagyobb.
Jézus nem marasztalta el tanítványait a vita miatt. Mert minden közösségben – a társadalomban is – vannak tehetségesebbek, bizonyos területen ügyesebbek. De mindenkiben van valami jó, valami értékelhető. Ennek alapja, hogy Isten a saját képére alkotott minket.
A különféle képességekkel rendelkező emberek között természetes a versengés. Újra s újra felmerül a kérdés, ki az értékesebb.
Mai társadalmunkban – sajnos – sokszor az értékesség, az eredményesség alapja csupán a teljesítmény, egyedül a környezettől származó elismertség. Itt a kisebb, a gyengébb elvész. Ebben a gondolkodásban az értékesség alapja nem az Istentől alkotott létünk. Ennek következménye a sok erőszak, küzdelem, meg nem értés, a másik lebecsülése.
Jézus, ha nem is marasztalta el, de felhasználta az alkalmat a tanításra. Általános érvényű kijelentést tesz, amikor ezt mondja: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája!”
Ha odafigyeltünk Jézus tanítására, akkor észre kellett vennünk, hogy Jézus arra helyezi a hangsúlyt, hogy a másikért tegyünk valami jót, hogy a szolgálatban találjuk meg értékességünket. Ha az alap Istentől alkotott létünk, akkor már nem a tehetségen, a képességeken, a lehetőségeken lesz a hangsúly, akkor könnyebb lesz elfogadni a másik kiemelkedését, és kevésbé érzi magát kicsinynek a kevesebbel rendelkező ember. Akkor mindannyian megtalálhatjuk a magunk helyét a társadalomban, a közösségben.
Ez a jézusi ajánlás persze nem ígér rivaldafényt és sztároknak kijáró közönségsikert. A szeretetszolgálat legtöbbször titokban marad, különösen akkor, ha úgy tesszük, hogy „nem tudja a bal kéz, mit tesz a jobb”. De éppen ez a rejtettsége teszi fontossá, sőt nélkülözhetetlenné.
A szolgálatnak olyan szerepe van az emberi közösségekben, mint amilyen szerepe van egy épületben az alapnak. Az alap a földben rejtezik, láthatatlan, de mégis nélkülözhetetlen. - A szolgálat - mint alap - tartja fenn az emberi közösségeket, mindenekelőtt a családot. Ki ne ismerné a szülő családért vállalt szolgálatának pótolhatatlanságát? A szeretetszolgálat pótolhatatlan.
Miután Jézus általános érvé-nyű tanítást adott tanítványainak a szolgálat fontosságáról, ezt követően egy egészen konkrét tettben példát is ad a szolgálatra vonatkozóan.
Márk evangélista egyedülálló módon jegyzi fel, hogy Jézus „odahívott egy kisgyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be”.
Tudjuk, hogy Jézus korában a rabbik elutasították hallgatóságukból a gyermeket, leginkább értetlenségük miatt. Jézus, amikor ölébe veszi a gyermeket, azzal egy meg-hökkentő cselekedetet hajtott végre: megszüntette a gyermekek elutasítottságát. Divatos kifejezéssel ma így mondanánk: esélyegyenlőséget teremtett számukra.
Mi is. Ha nem utasítjuk el az öreg és beteg nagyszülőket, ha nem küldjük a gagyi-tévé elé vagy a plázákba az okvetetlenkedő gyereket, ha nem zárkózunk el - fáradtságra vagy munkára hivatkozva - a beszélgetésre vágyó házastárstól, nos, akkor mi esélyegyenlőséget teremtünk.
Jézus erre is példát adott. Amikor meggyógyított egy beteget, amikor a bűnbánónak visszaadta lelki békéjét, amikor vigaszt és erőt adott a csüggedőnek, akkor esélyt adott nekik egy teljesebb értékű emberi életre.
De vissza a gyermeket magához ölelő Jézus eme szavaihoz: „Aki befogad egy gyermeket, az engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött”.
Nagyon időszerűek Jézus eme szavai egy olyan világban, amelyet szomorúan kell kimondanunk, hogy gyermekellenes. A szekularizált világ, amelyben élünk, azáltal, hogy elfordult a kereszténység értékrend-jétől, elfordult a gyermekektől is.
A meg-megismétlődő háborúk nyomán az élet helyett a halál lett történelmünk főszereplője. Ha el is némulnak időközönként és a föld egyes pontjain a fegyverek, az élet elleni harc tovább folytatódik. Sok gyermeki életnek megszakad az életfonala már az anyai méhben. Ott, ahol több a koporsó, mint a bölcső, tudjuk mi fog bekövetkezni.
Hogy ezt a tragédiát elkerül-jük, legyünk elsők a gyermekszeretetben, legyünk gyermekszerető, gyermeket befogadó nép, mert ha gyermeket fogadunk be, akkor azt az Istent fogadjuk be, aki megsegíti veszni indult nemzetünket.
Amen.