2019. április 6., szombat

Nagyböjt 5. vasárnapja. 2019


Nagyböjt 5. vasárnap. 2019

Bevezetés
A mai evangéliumban a házasságtörő asszonyról szóló történetet halljuk. A történet nem a házasságtörésről szól. Hanem az írástudók Jézus ellenes magatartásáról. A bűnös asszonyról, s Jézus magatartásáról. A történet az isteni irgalmasság egyik legszebb megnyilvánulása.
Úgy gondolom, hogy nagyböjt idején, az evangéliumi gondolatok közül leginkább nekünk szólónak érezzük, a „Többé ne vétkezzél”  jézusi mondást.
Valóban? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk, te azt mondottad, hogy "Az vesse rá az első követ, aki maga is bűn nélküli": Uram, irgalmazz!
Urunk, te azt mondottad: "Én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél": Krisztus, kegyelmezz!
Urunk, te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen: Uram, irgalmazz!"

Evangélium után
"Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek…'
Jézus ellenfelei minden alkalmat megragadtak, hogy tőrbe csalják őt. Így akarták aláásni a nép körében szerzett tekintélyét és megokolni saját szembeállásukat. Ha elitéli, nem tartja meg a Mózesi törvényt. Ha elitéli, kegyetlen, népszerűtlen próféta.
Mindig akadnak, akik nem is-merik fel a fejlődés isteni gondolatát és erejüket a régi megőrzésére pazarolják. Ez a magatartás jellemezte azokat a férfiakat is, akik egy házasságtörő asszonyt hurcoltak Jézus elé.
Hallottak ők már egyet, s mást az Úr Jézus bűnösök iránti rokonszenvéről és most alkalom kínálkozott, hogy nyílt színvallásra kényszerítsék. Akár felmenti az asszonyt, akár elítéli, ők lesznek a nyertesek. Törvénysértéssel vagy irgalmatlansággal vádolhatják a nép előtt.
Mindannyian tudjuk, hogy az ószövetségi társadalomban, hátrányos helyzetben éltek a nők és ezért szigorúbban ítélkeztek házassági hűtlenségük felett. Ennek a fel-fogásnak jegyében jelennek meg a vádaskodó férfiak és a mózesi törvény nevében az asszony elité-lését kérik.
Érdemes felfigyelnünk arra a körülményre, hogy nem az asszony bűntársát, a férfit vonják felelős-ségre, hanem a gyengébb nemnek nevezett asszonyt. Az Úr Jézust már ez a tény is bosszanthatta, Az Ő szemében nincs kétféle erkölcs, egy a női természetre és egy a férfiak számára.
A Tízparancsolat egyformán tiltja mind a férfinak, mind a nőnek a házasságtörést. De sajnos csak a házasságtörő nők megkövezéséről olvashatunk a Szentírásban.
A nőknek ezen a hátrányos helyzetén akart Jézus változtatni a mai evangéliumi szakaszban tanúsított magatartásával. És változtatott is! És változtatott és változtat a kereszténység is mindenütt, ahová csak eljutott vagy eljut.
Nemcsak a rabszolgák felszabadítása köszönhető a kereszténységnek, hanem a nők megbecsülése, s felemelése is!
Ennek a folyamatnak csodálatos szép gyümölcse a keresztényeknek a Szűzanya iránti tisztelete.
Sajnos a nem keresztény világban: a keleti népeknél, s a fundamentalistairányzatú iszlám népeknél ma is mily hátrányos s megalázó helyzetben élnek a nők.
De az elkereszténytelenített, egykor keresztény országokban is, csak írott malaszt a nők egyen-jogúsága. Ma sem becsülik meg őket. Nem tekintik annak, aminek az Úr Isten teremtette őket? A férfi mellé rendelt, vele egyenjogú segítő társának, hitvesnek, az élet továbbadójának, édesanyának.
Miért tekintette az egyik eszme évtizedeken át csak termelési eszköznek?
Miért tekinti a másik, az előbbit felváltó csak profitnövelő tényezőnek?
Ha nem vigyázunk, ha hagyjuk elkeresztényteleníteni a világot, akkor az visszajut a Jézus korabeli, sőt még az azt megelőző, megváltatlan állapotába.
Van ennek a tanulságokban oly gazdag evangéliumi történetnek, egy mindnyájunknak szóló mondani-valója is. Ezt pedig így fogalmazhatnánk meg: Kerüljük a könnyelmű ítélkezést.
Sok esetben mi emberek hasonlók vagyunk ugyanis a mai evangéliumban említett köveket ragadó képmutató férfiakhoz. Mi emberek szívesen ítélkezünk mások felett, csak önmagunk felett mondjuk ki könnyelműen a felmentő ítéletet.
Tagadhatatlan, hogy igen erős bennünk a hajlam arra, hogy másokat megszóljunk, másokat elmarasztaljunk, másokat elítéljünk, mások felett pálcát törjünk. Főleg társasági összejövetelek, s politikai vélemények cseréjekor.
Legtöbbünknek kedvenc foglalkozása a szálkakeresés mások szemében és elfeledkezés saját bűneink gerendáiról.
Ma nekünk, másokat könnyedén elmarasztalóknak, elítélőknek szólnak a krisztusi szavak. "Csak az vessen követ a másikra, aki bűn nélkül van köztetek."
Micsoda tragédia lenne számunkra, ha másokat kegyetlenül elítélnénk, ugyanakkor nem vennénk észre önmagunkban azt, amit másokban elítélünk, nem vennénk észre, hibáinkat, vétkeinket - bűneinket.
Magunkon és népünk sorsán jobbítani akaró Testvéreim! Hazánk megújítását önmagunknál kell elkezdeni. Ha Te is, én is, ő is jobbá leszünk, jobbá lesz nemzetünk is!
Legyünk hát jobbá! Többé ne vétkezzünk hát!
Ámen