2019. április 13., szombat

Virágvasárnap


Virágvasárnap

Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe

A keresztény hagyományban ezen a napon kezdődik a nagyhét, ami Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadás ünnepéhez, húsvéthoz vezet.
Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte Jézus egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba.
Máté és Márk evangélisták szerint mikor Jeruzsálembe bevonult Jézus, a tanítványok ruhájukat terítették elé, mások ágakat szórtak az útra.
János evangéliuma így ír az eseményről: Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” Ennek emlékére tartanak ma is pálmaágas körmeneteket, és több nyelven pálmavasárnapnak hívják. A hivatalos latin elnevezése is ez: Dominica palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről. Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet.
Az egyházi liturgiában már az első századoktól gyökeret vertek a bevonulást felelevenítő szertartások. Jeruzsálemben 400-ban ünnepi menetben vonultak a pálmaágakat lengető hívek az Olajfák hegyéről a városba. Nem sokkal később Konstantinápolyban, majd a 11-12. században Rómában is meghonosodtak a virágvasárnapi szertartások, a pálmaágak megáldásának szokása bizonyíthatóan a 8. század közepére nyúlik vissza.
Az ókori világban a pálma az élet, a reménység, a győzelem jelképe volt. Azokban az országokban, ahol nincs pálma, a korán bimbózó fűzfa vesszöjét, a barkát szentelik meg a katolikus templomokban. A barka beszerzésére az ünnep vigíliáján, azaz szombaton kerül sor, egyes településeken ez a harangozó feladata, máshol lányok, legények és gyerekek szedik. A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel folytatódik. A szentmisén ekkor olvassák fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. A megszentelt barkát a következő év hamvazószerdája előtt elégetik, ezzel jelöli meg a hívek homlokát a pap.

A passió
A virágvasárnapi szentmisében, az evangélium szokatlanul hosszan írja le Jézus teljes szenvedéstörténetét. Az A évben Máté, a B-ben Márk, az idei C évben Szent Lukács.
A biblikus tudomány nagyon valószínűnek tartja, hogy a három közül Márk szövege a legelső. Máté és Lukács ismerte, felhasználta, s némileg átdolgozta ezt. Lukács többet változtatott rajta, mint Máté. Nemcsak kiegészítette eggyel-mással, finoman, de határozottan változtatott a tónusán is.
Márk és Máté passió-elbeszélésében nagyon megrendítően elénk rajzolódik a szenvedő Jézus magányossága, elhagyatottsága. Amint kiáltja szó szerint is: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!” Lukácsnál arról olvasunk, hogy a Getszemáni-kertben vérrel verejtékezett, de egy angyal erősítette meg. Keresztútján nagy tömeg kíséri, asszonyok is, akik jajgatva siratják. Szinte el is hárítja részvétüket: „Magatokat sirassátok!” Halála után a kereszt alatt állók csapata mellét verve oszlik szét, tér haza. A szenvedő Üdvözítő azonban nem merül annyira önmagába, hogy másokra ne tudna figyelni. A Getszemáni-kertben meggyógyítja a főpap szolgáját, akinek fülét nagy buzgalmában levágta egy apostol. Péterre is vet egy pillantást, miután az háromszor megtagadta a főpap udvarán. Nemcsak vétkére figyelmezteti, hanem az utolsó vacsorán elhangzott ígéretre is: „Imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozz a hitedben.” A 21. zsoltár fájdalmas kiáltása helyett Lukács három egészen más lelki magatartásról tanúskodó mondatot ad a Megfeszített szájába. Amikor keresztre szögezik, hóhéraiért (tán bíráiért is) imádkozik: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Mikor kérő szóval hozzáfordul a Jobb lator, ő megígéri neki: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” Végül pedig – újra Atyjának szólítva a Mennyeit – utolsó sóhajával a 31. zsoltár 6. versét idézi: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Jézus utolsó „hét szavát” sokszor átelmélkedjük. Közülük egyet Márk és Máté, hármat, mint látjuk, Lakács, ugyancsak hármat János jegyzett fel. Ezek együtt, egymást ellenpontozva, kiegészítve idézhetik fel a szenvedő Jézus lelkében kavargó érzéseket. Hálásak vagyunk azért, hogy a passióról több, s nem mindenben egybevágó beszámolót olvashatunk. A Lukácsét különös belső békességgel elmélkedhetjük át.