2015. november 14., szombat

Zadravecz Püspök Úr

In memoriam Zadravecz
(Tudományos konferencia)
2015. november 14.

Főtisztelendő Püspök Úr!
Kedves Testvérek!

Idős korom ellenére elvállaltam a nehéz feladatot, hogy szóljak rendünk egyik múlt századbeli karizmatikus alakjáról, annak ellenére, hogy csak kevésszer találkoztam vele. A Hűvösvölgyi Szentföldi kolostorunkban, Paskai bíboros úr és két társa szentelésén, Kitelepítése után Pasaréti kolostorunkban fehér asztalnál. Majd később ugyancsak Pasaréten, kapucinus testvérek titkos pappá-szentelésén. Igaz, rendi közösségünkben sokszor beszélgettek róla idősebb testvéreim. Lehet, hogy az előttem szólók által már említett dolgokat én is megemlítek. Elnézésüket kérem.
Uzdóczy Zadravecz János néven született 1884-ben Csáktornyán, nemesi család sarjaként.
Tizennégy éves korában lépett be Szent Ferenc rendjébe, és itt az István nevet kapta. Ekkor kötelezte el végleg magát az aszketikus papi élet mellett, amiről később, 1918-ban így beszélt: „Szabadságomtól akkor fosztottam meg magamat, mikor az aranyifjúság gyönyörű színpompás légköréből a zárda falai közé léptem. Mikor az álmokat, ábrándokat egy kardcsapásra ketté vágtam, füstté csaptam és magamra vettem a szerzetesrendnek – ha úgy tetszik – érdes kordáját, nehéz láncát, hogy lelkemben, szívemben annál hatalmasabb, annál szabadabb legyek!”
A csáktornyai négy polgári után Pesten járt gimnáziumba. Majd Zágrábban folytatatta filozófia tanulmányait. A teológiát Gyöngyösön végezte el kitűnő eredménnyel. Kiváló képességeinek köszönhető, hogy kikerült a Római egyetemünkre. A doktorátus megszerzése után 1907-ben, Szent X. Pius pápa szentelte pappá, a Lateráni bazilikában,
Ezután hazarendelték, és Baján, majd Gyöngyösön tanított dogmatikát és morálist. Amikor egykori egyeteme meghívta rendes tanárának, ő elöljáróinak engedelmeskedve nem fogadta el a felajánlott állást.
1915-ben Szegedre került, ahol a helyi ferences zárda házfőnöke és az alsóvárosi templom plébánosa lett.
Az 1918. október 31-én kitört felfordulásban igyekezett megőrizni és megszervezni katolikus híveit, hogy a kavargó indulatok közepette is megtartsák sziklaszilárd hitüket.
A kommunisták letartóztatták, de rövidesen szabadlábra helyezték. Dacára a veszedelmes időknek, Szeged városa óriási ovációban részesítette. Az őt éltető tömeg előtt, nemzeti színű pántlikás feszülettel a kezében vallotta: „Ha bűn Jézust, ha bűn édes Hazámat szeretni, úgy üssenek agyon, hisz akkor nincs keresni valóm a földön! Ha bűn szeretni azt a göröngyöt, melyen születtem, ha bűn azt a napsugarat szeretni, mely a magyar földet izzóvá, gyönyörűvé, imádottá teszi, akkor igazán nem kívánok élni.”
Kapisztrán Jánosként harcolt a vörös világ letöréséért.
Fellépett a francia megszálló csapatok packázásai ellen. Bátran tárgyalt a francia tábornokkal.
A Tábornok fenyegető szavai alatt a Zadravecz atya a rózsafüzérét morzsolgatta, majd így szólt: „Az örök igazság. Magyarország olyan egységes-egy, hogy megcsonkítani büntetlenül nem lehet. És én tudom, hogy eljön az az idő, amikor a Tábornok úr is visszaemlékszik majd szavaimra, mert megéli még, hogy a most belopózkodó megszállók vert seregként takarodnak ki Magyarország ősi földjéről."
A Tábornok pisztolyt rántott, majd visszatette és bocsánatot kért „Bocsánat, nincs szándékomban Istennek egy védtelen szolgáját bántani.”
Tüzes beszédeivel, és barátjának, Löw zsidó rabbinak a segítségével megvédték a szegedi híveket a felforgató eszmékkel szemben.
A későbbi nemzeti hadsereg toborzó bizottságának tagjaként jelentős szerepet vállalt a fehér csapatok tényleges felállításában.
A magyar lányok hímezte Nagyasszony képével és a Rákóczi körírással: Cum Deo pro Patria et Libertate díszített zászlót, Zadravecz atya, a ferences szerzetes szentelte meg és adta a magyar katonák kezébe. S a Nemzeti Hadsereg ezzel a zászlóval vonult be Budapestre.
A Nemzeti Hadsereg Vezére ezt mondta itt, a Szent Gellért téren: „Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost; ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. … De minél jobban közeledtünk felé, annál jobban leolvadt szívünkről a jég, és készek vagyunk megbocsátani.”
Zadravecz atya az ország újjáépítésében ott volt a Fővárosban a Nemzeti Hadsereg és Vezére mellett.
Horthy kormányzó felkérésére Csernoch hercegprímás Zadravecz Istvánt felterjesztette Rómánál tábori püspöki kinevezésére, egyben felkérte őt a tábori püspökség megszervezésére.
Zadravecz atyát 1920. augusztus 24-én Csernoch prímás szentelte püspökké. Püspöki jelmondatául a „Pro Regno Mariano” – „Mária országáért” szavakat választotta.
Ettől kezdve teljes erejével, több ezernyi tüzes beszédével igyekezett megtört lelkű népébe élniakarást önteni.
Megszervezte a tábori lelkészséget. Kapisztrán Szent Jánost tétette meg a Hadsereg védőszentjévé.
Az általa felállítatott imponáló Kapisztrán-szobor ma is ott áll a Budai Várban, a Kapisztrán téren..
Ott volt mindenütt, ahol a népet vigasztalni, lelkesíteni, könnyeit törölni kellett, vagy éppen együtt ünnepelni.
Sok szép esemény kapcsolódik nevéhez. És sok olyan esemény, amelyet ellenfelei kiforgattak, meghamisítottak, s amelyekkel igyekeztek hatalmas népszerűségét lerombolni.
Ezt tapasztalva, lemondott. Lemondását követően papi tevékenységet folytatott. Kétszer járt Amerikában. Elzarándokolt a Szentföldre is. Könyveket írt, és társadalmi megmozdulásokon tartott beszédeket. A Kormányzó úr, Lemondása után is, többször is felkereste püspök urat az öreg budai ferences kolostorban, kikérve véleményét és tanácsát politikai kérdésekben.
A háború után bíróság elé állították. A börtönben kegyetlenül megkínozták. 1946. április 10-én „népbírái” előtt az utolsó szó jogán elmondott beszédéből idézek:
„Tekintetes Népbíróság!
Az utolsó szó jogán nem óhajtom hosszabb időre lekötni a Tisztelt Népbíróság figyelmét és türelmét. …
Ügyész úr! A beszédből kiragadott gondolatoknak tapsoltam és, mert mindaz, amit e szavakkal sértőn és kicsinyességgel rátol a püspöki ordóra és annak szent és az Egyház által előirt ruházatára, az mind távol volt az én munkásságomtól és pont mindaz benne volt és megvan benne, és egész életem munkásságában, amit föltételül szab a haza és a világ megmentésére, noha ezeket bennem látni nem akarja. Nézzen ide, ügyész úr! Rajtam nem lát piros gombot, lila szalagos cifra gúnyát. Ismeri ezt a rajtam levő szerzetesi ruhát? Ez az Ön szerint egyedül megváltó mezítlábas apostoli ruha. Ez franciskánus ruha, ez az én ruházatom. Ebben szolgáltam a szegedi gondolatot, ebben jártam az országot és ebben mondottam negyvenéves igehirdető misszióm alatt beszédeim ezreit, ebben vigasztaltam a magyar népet, töröltem könnyeit, enyhítettem fájdalmait.”
Az ezt követő ítélet megtiltotta neki a nyilvános szerepléseket és kitiltották Budapest területéről. A rend máriagyűdi rendházában, majd a szerzetesek feloszlatásakor rövid ideig Budapesten élt. Később a kitelepítés miatt Alsóvadász községben, majd a Szomori, végül a zsámbéki plébánián élt, mint kisegítő lelkész, prédikálási lehetőség nélkül. Közben titokban pappá szentelt politikai okokból eltávolított sok teológust.
Ki kell emelnem két rendtársamat: Kamill testvért, aki rendszeresen látogatta Alsóvadászon püspök urat. És sohasem üres kézzel. És nem kockázatmentesen.
A Másik rendtársam Gottfried atya, aki Esztergomból rendszeresen látogatta rendi növendékeinkkel Zsámbékon püspök urat.
Püspök úr 1965. november 13-án halt meg Zsámbékon. Utolsó kívánsága az volt, hogy Esztergomban, a ferencesek kriptájában helyezzék el hamvait. Azonban békepap püspöktársai nem vállalhatták a temetésen való részvételt, így Szabó Imre püspök, az alsó-krisztinavárosi templom plébánosa vállalta el a temetést. E napra Schwarz-Eggenhoffer Artúr, Mindszenty bíboros száműzetésében az Esztergomi Főegyházmegye apostoli kormányzója, ismerve a hazai viszonyokat, egyházmegyei papi gyűlést hívott össze Esztergomba, összes egyházmegyés papját levezényelte a ferencesek templomába.
Hatalmas hívősereg a templomban, köztük elvegyülve sok-sok ügynökkel! Még a halott „Zadra-vecz”-től is féltek.
Mert Zadravecz püspök úr Istentől küldött, népünknek ajándékozott nagy ember volt. Történelmi időben igaz papja, prófétája Egyházának és népének. Aki megőrizte népünket magyarnak és kereszténynek.
Adja meg néki az Úr, hűséges szolgájának az örök jutalmat.
Nyugodjék békében!

Ámen.
F.F.