2018. április 21., szombat

Húsvét 4. vasárnap. 2018


Húsvét 4 vasárnap. 2018

Bevezetés
A mai vasárnap, a Jó Pásztor vasárnapját Ünnepeljük. Az Egyház azt kéri tőlünk, hogy hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel mutassuk meg a Jópásztor szeretetét e világban.
Tegyük fel bátran a kérdést: Hogyan teljesítjük mi az Istentől kapott hívatásunkat? Imádkozunk e mi azért, hogy legyenek nagylelkű fiatalok, akik meghallják Isten hívó szavát?

Kirié litánia
Jópásztorunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi nem védjük kellően nyájadat a ragadozó farkasoktól. Uram irgalmazz!
Jópásztorunk, Jézus Krisztus. Bocsásd meg, hogy mi nem keressük az eltévedt bárányokat! Krisztus kegyelmezz!
Jópásztorunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi nem fáradozunk eleget azért, hogy egy akol és egy Pásztor legyen! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az egyház ezt a vasárnapot, amint már említettem a bevezetőben, néhány évtizede a papi és szerzetesi hivatások vasárnapjává tette. Ez nem reklámfogás. Bizony nehéz is lenne pusztán emberi szavakkal vonzóvá tenni a papi, szerzetesi hivatást, amikor a köztudatban ott él még az elmúlt évtizedek üldöztetésének, megpróbáltatásának emléke
Azt reméltük, hogy a kommunizmus megszűnésével, megszűnik majd a keresztények üldözése is. De tudjuk, hogy nem szűnt meg, csak a formája változott. Őket szabad szidni, rágalmazni mindenféle hazugsággal, szabad ellenük gyűlöletet kelteni. S nem egy helyén a világnak, még megkínozni és megölni is őket. Szent Pál apostol szavaival: Ma is naponként üldöznek bennünket az öt világrész számos területén.
Jól megritkították és ritkítják szinte világszerte a keresztények, főleg a papok és szerzetesek sorait. Nem csoda, ha oly nagy a paphiány!.
A papi hivatást választó férfiak többsége nem közéleti ember olyan értelemben, hogy rádióban, újságokban, televíziós adásokban szerepelnének. Annak ellenére, hogy közösségi emberek, egy-egy emberi közösséget vezetnek, illetve szolgálnak, mégis kissé visszavonultan élnek. Még a vallásos emberek egy része is kissé idegenül szemléli őket. A világ, mi több még egy némely vallásos ember is, különös lényeknek, csodabogaraknak tekintik őket.
Mindezek után nem kell csodálkozni azon, hogy még ma is, főleg azokban az emberekben, akik nem találkoznak velük személyesen, a papokról alkotott kép nagyon hiányos és hamis.
Sokaknak fogalmuk sincs arról, hogy a legnagyobb érték bennük nemcsak a pozitív keresztény és nemzeti értékeink őrzése és továbbadása, hanem a lelkek szolgálata!
A katolikus papság igazi lényege, hogy a krisztusi hívásra igent mondva, szolgálja az embereknek az Istennel való élő kapcsolatát. – Mint jópásztor védelmezi Isten népét, táplálja őket, zöldellő mezőre vezeti őket. Megismétli az utolsóvacsorai eseményt. Bemutatja az emberiség legszentebb áldozatát. Megszabadítja az embereket a lelküket nyomó terhektől, gyógyítja és vigasztalja őket.
Erre a szolgálatra maga Jézus Krisztus hívja meg azokat, akiket kiválasztott. Nem mi, választják őt, hanem ő választja ki bennünket. Éveken át tanít bennünket, majd hatalmat és küldetést ad nekünk e szavakkal: "Menjetek… tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok őket mindannak meg-tartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap a világ végéig."
Jól tudjuk az evangéliumból, hogy Jézus jó pásztori szerepét átadta apostolainak és apostoli Egyházának.
Az is érthető, hogy Jézus nemcsak papjai, de minden híve közreműködését igényli, hogy megvalósítsa jó pásztori szolgálatát. Minden keresztény részese ennek a szent küldetésnek. Szülők, nevelők arra kaptak megbízatást, hogy vezetői, orvosai legyenek a rájuk bízott embereknek.
Áldd meg, Urunk, ezért az édesanyákat, de mindazokat is, akik az anyák szívével szeretik ifjúságunkat, a nagyikat, az óvónőinket, tanítónéniket, áldd meg az életüket az ifjúság nevelésének szentelő pedagógusainkat.
De különösen is áldd meg papjaidat!
Mennyi hős papja volt az elmúlt évtizedeknek, akik üldözést, mellőzést, gyalázatot, börtönt és vértanúhalált szenvedtek, de az Örök Pásztort el nem hagyták soha, egy pillanatra sem.
S áldottak legyenek ők, akik túl a 60-on, túl a 70-en, túl a 80-on, az élet alkonya felé tartva, megfogyatkozott életenergiával is, ott állnak a nyáj mellett, vigyázzák őket, terelgetik őket!
S áldottak azok a paptestvérek, akik megrokkanva, belefáradva, életük életalkonyát a papi otthonokban élik. Kísérjen őket az a bizonyosság, hogy nincsenek egyedül! Lélekben Velük vagyunk, S Velük van a Vigasztaló, bátorító és erősítő Szentlélek! Az Egyházat éltető lelke!
Áldottak azok a fiatalabb papok, akik bátran odaállnak az üldözött pásztorok mellé lelkes munkatársként, hogy szent ihletettséggel végezzék a nyájról való sokoldalú gondoskodást és annak vezetését.
És áldottak legyenek azok is, akik most készülnek szent hívatásukra a szemináriumokban, a nagyobb családról való gondoskodás érdekében lemondanak a saját család alapításáról.
Adj Uram, nyájadnak az Örök Főpásztorhoz hasonló jó szívű pásztorokat.
Ámen.