2018. április 28., szombat

Húsvét 5. vasárnap (Mariazell)

Húsvét 5. vasárnap (Mariazell 2018.04.29.)


A hely ihletésére, Isten szolgája, a boldogemlékű Mindszenty bíboros, halála előtt 2 évvel, 1973-ban, 81 éves korában a bécsi Pázmáneumban elmondott beszédét ismertetem, illetve mondom el, hisz itt nyugodott holtteste sok éven át a Szent László oltárnál.

Kirié litánia
Jézus Krisztus, Te vagy a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Add, hogy mindig együtt maradjunk Veled. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Te vagy a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Tudjuk, hogy Nélküled semmit sem tehetünk. Krisztus irgalmazz!
Jézus Krisztus Te vagy a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Add, hogy mindig bő gyümölcsöt termők legyünk. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Isten szolgája, a boldogemlékű Mindszenty bíboros, halála előtt elmondott beszédéből veszek gondolatokat, hozzátéve sajátjaimat is.
Én vagyok a szőlőtő, ti vagy-tok a szőlővesszők, mondja Jézus a mai evangéliumi szakasz szerint. Erről a példabeszédről mondta Bíboros Úr annak idején, hogy az Úr Jézus szebbnél-szebb példabeszédeiből ki- emelkedik a szőlőtő és a szőlővessző példabeszéde. - Szép a jó pásztor és a juhoknak a kapcsolata, de azért a pásztor és a juh mégis két különálló létező. És vannak eltévedt juhok is. - Az atya, anya és gyermek kapcsolatában is van tékozló fiú is, jóllehet a gyermek csont az atyjának, anyjának a csontjából, és vér a vérükből. - És mondhatja azt is az anya, amit a fiatal Toldi Miklósnak mondott találkozásukkor édesanyja: "Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom. Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom! Be szép vagy, be nagyon illesz leventének, Isten se teremtett tégedet egyébnek." - Ezt a közeli gyermeket, ezt is elveszi először az iskola. Utána jönnek a vőlegények és a menyasszonyok, azok is elveszik a szülőktől a gyermeket.
De más a szőlőtő és a szőlő-vessző kapcsolata! Persze ehhez ismerni kell a szőlőművelés mikéntjét.
A szőlőművelésről már a Biblia első lapjain is találunk sorokat. A Biblia szerint Noé szőlőt ültetett a vízözön után. Már Melkizedek főpap is, amikor Ábrahámmal találkozott, nemcsak kenyeret, hanem bort is áldozott a győzelemért a Mindenhatónak.
És szőlőtőn fakad az oltáron megjelenő legszentebb áldozatunknak, az Eucharisztiának egyik alapeleme, a bor.
Mindenki tudja, hogy ősszel, amikor a természet téli álomra készül, akkor betakarja a szőlőműves az együttlévő szőlőtőt és a szőlővesszőt, hogy a gyökerek el ne fagyjanak.
Tavasszal aztán nyitják a szőlőt. Jön a szőlőmetszés. A szőlőműves a termőre nem forduló szőlővesszőket levágja. Pedig de nagy érték volt, amíg termő volt, amíg rajta volt a szőlőtőn! - Hitéleti vonatkozásban: Jaj, annak a szőlővesszőnek, amelyikből száraz venyige lesz! Elvesztette értelmét, célját, rendeltetését Isten országában. - Vigyázzunk, hogy soha ne legyen belőlünk venyige. Nekünk meg kell maradnunk szőlővesszőnek a szőlőtőn. Jézus kéri: "Maradjatok énbennem, mint ahogy a szőlővessző rajtamarad a szőlőtőn. Nélkülem semmit sem tehettek."
Azután a termőre fordulókat is sokféleképpen védik a zivataroktól, a kártékony elemektől, madaraktól, darazsaktól. A kánikulában, főleg a vénasszonyok nyarán megjelennek ugyanis a darazsak, és eszik, pusztítják a szőlőfürtöt.
De végre eljön a bő gyümölcsű termés leszüretelése, a szüret, a vigadozás, az életet megvidámító bor érlelése.
Látjuk, hogy a gondos művelés ellenére is, számtalan veszély leselkedik a szőlővesszőre. Már említettem, hogy a májusi fagyok gyakran leperzselik a szőlőtők zsenge hajtásait. A hitvonalán ez történik azoknak a megkeresztelt gyermekek és ifjak életében is, akik nem részesülnek vallásos nevelésben.
Később a zivatarok. Megjelennek a darazsak is. Vallásos életünkben a szekták és tévtanítók. „Sok tévtanító ment szét e világba”, mondja az apostol már az apostoli korban. Sajnos sok működik belőlük ma is. Vigyázzunk a darazsakra, amelyek eszik, rágják, pusztítják, a szőlőszemeket! 
Alig lehet őket távoltartani a szőlőtől. Még az EU is a gazdasági céllal létrehozott, történelmi egyházakat támadó kisegyházak, szekták elismerését rá akarja kényszeríteni hazánkra.
Oh, mennyire szükséges, hogy távoltartsuk a darazsakat a szőlőtől, a tévtanitokat, a szektákat az egyháztól. Nem ok nélkül kötelezte Jézus apostolait, hogy tanítsanak minden népet. Nem adott parancsot a csodatevésre, templomok építésére, egyesületek szervezésére, de arra igen, hogy tanítsanak, hirdessék az evangéliumot. Fülembe csengenek szinte naponta a páli szavak: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, és engedem, hogy butítsák, lebutítsák népünket, lemetsszék a szőlővesszőket a szőlőtőről.
Hogy megmaradhassunk a szőlőtőn, hogy szőlőtő és szőlővesszők együtt maradhassunk, ahhoz az kell, hogy bő gyümölcsöt termők legyünk.
Mikor leszünk bő gyümölcsöt termők? Ha tetteink szeretetből fakadnak. És mikor fakadnak szeretetből? Ha megvalósítjuk János apostol a mai szentleckében halott szavait. és nem szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal szeretjük egymást! És mikor tudjuk ezt megvalósítani? Ha a szőlőtőn maradunk. Ha megmaradunk benne, akkor ő is megmarad bennünk, és Nélküle semmit, de Vele mindent megtehetünk az egyének, a családok és nemzetünk boldogabb életéért.
Ámen
F.F.