2019. március 9., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja. 2019


Nagyböjt 1. vasárnapja 2019

Bevezetés
Nagyböjt első vasárnapján minden esztendőben Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi részt olvassuk, azért, hogy megerősödjünk a nagy Kísértővel szemben vívott mindennapos küzdelmeinkben, és ebből a küzdelemből – Jézusnak a kísértővel szemben tanúsított magatartását szem előtt tartva – számunkra győzelem, hiteles krisztusi élet fakadjon.

Kirié litánia
Urunk! Add, hogy nagyböjti önmegtagadásainkkal segítsük a világ éhezőit. Uram irgalmazz!
Urunk! Add, hogy amikor alamizsnálkodunk, ne tudja a jobb kezünk, hogy mit tesz a bal kezünk. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Add, hogy ki ne vesszék lelkünkből a jótékonykodás szelleme. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Ha megvizsgáljuk az emberiség vallásos életét, felfedezzük azokat a jelképeket, mozdulatokat, amelyekkel az ember ősidők óta kifejezte teremtményi hódolatát Isten előtt.
Ilyen jelkép a bűnbánat hamuval végzett szertartása. Hamuszórás, hamuban ülés mind megannyi megnyilatkozása a bűnbánatban megtört szívnek. Ezt az ószövetségi gyakorlatot veszi át egyházunk is, amikor a nagyböjt kezdetén hamuval jelöli meg homlokunkat.
Egyesek talán arra gondolnak, hogy fölösleges ilyen régi gyakorlatot őrizni liturgiánkban. De létünk tárgyilagos vizsgálata arra figyelmeztet, hogy porba hulló természetünkben nem történt jelentős változás az évezredek folyamán.
Az emberi természet születésétől kezdve rosszra, bűnre hajló. Az emberiség kezdetétől - az ősbűntől - az embereknek mindig voltak bűnei, és nem kell hozzá prófétai tehetség, hogy kijelentsük, keresztény optimizmusunk ellenére is, hogy a jövőben is lesznek.
És ha az emberi természet nem is változott, azért sajnos valami, azért az elkereszténytelenített társadalmakban, így a hazaiban is, az emberek nem elhanyagolható részéből a bűntudat, eltűnt a bűnbánat, a bűnök bocsánatáért való könyörgés, az engesztelés, a kiengesztelés - az ősi gyakorlatra utalva - a hamuban való ülés.
Nem változott a porba hulló emberi lét természete és ebből következően nem változott az ember megkísérthetősége sem! Az első emberpártól kezdve minden ember, még a hozzánk, a bűnt kivéve, mindenben hasonló Istenember, Jézus Krisztus is megkísérthető.
A Sátán mindig olyasmit ígér az embernek, ami az embert többé, hatalmasabbá akarja tenné, de előbb mindig olyasmit kellene megtennie, ami az embert letéríti az üdvösség útjáról, olyasmit, ami egyenértékű a megkísértett ember Sátán előtti leborulásával és imádásával. És ha a megkísértett megteszi ezt, akkor keservesen tapasztalja, hogy az ígért dolog ellenkezőjét kapja.
A mai evangéliumi szakasz elbeszélése szerint a Gonosz Lélek még Jézust is megkísérti, és el akarja téríteni a küldetése teljesítésétől. Meg akarja hiúsítani a Mennyei Atya akaratának a teljesítését, az emberiség megváltását.
Kritikával fordul Jézus felé. Ha ő a Messiás, miért nem javítja meg nyomorúságos helyzetünket, a köves sivatagból miért nem csinál búzaföldeket? A kövekből kenyeret?
Hogy megszűnjék a világméretű nyomor, hogy ne éhezzenek az emberek, ahhoz arra lenne szükség, hogy valóra váljék a messiási korra vonatkozó Izaiás jövendölés, és a népek kardokból ekevasakat kovácsoljanak.
Vajon mire gondolnak a Világ sorsáról döntő politikusok, amikor elhaladnak az ENSZ palotában felállított kardból ekevasat kovácsoló bronz szobor előtt? Nem gondolnak arra, hogy épp ez lenne a feladatuk.
És vajon mi szoktunk-e az éhezőknek kenyeret adni? A szomjazóknak vizet adni?
Százszor és százszor elmondtuk már, és elmondjuk ezt mindaddig, míg meg nem hallják ezt azok, akik tehetnének is valamit a nélkülözőkért. Az Úr biztat bennünket: „Clama! Ne cessas!” Kiálts! És ne szűnj megkiáltani!
Elgondolkodtunk-e már azon, hogy mi lenne, ha megszűnnénk kiáltani?
A második kísértés arra akarja Jézust biztatni, hogy alapítson egy hatalmas földi országot. Evangélium szavaival: „A sátán egy szempillantás alatt felvonultatta a szeme előtt a földkerekség minden országát, és azt mondta: Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, ha leborulva imádsz engem” Jézus ezt is elutasítja: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Jézus nem akar a pénz szolgálatába állni, hogy annak segítségével a maga uralma alá kényszerítse a világ valamennyi országát. Ő nem politikai feladatot teljesíteni jött e világra, Ő Isten akaratát jött teljesíteni.
A harmadik kísértés arra biztatja Jézust, hogy egy látványos, csodás tettel mutassa meg hatalmát az egész nép előtt. Jézus ezt a kísérletet is elhárítja: Szentírási szavakkal: "Az is írva van: "Ne kísértsd Uradat, Istenedet!". Jézus nem így akarja megmutatni isteni hatalmát, hanem végtelen irgalmával.
Azt is észre kell vennünk, hogy Jézus a Sátánnal való küzdelemben a Szentírás szavaival győzedelmeskedik a kísértőn.
Ez a lehetőség számunkra is adott, ha mi is arra törekszünk, hogy Isten igéjéből, a Szentírás tanítása szerint éljünk. Ekkor mi is meg tudjuk magunkat védeni a sátán mindenféle kísértésével szemben.
T. A nagyböjt folyamán gyakorta hallható préfáció szavaival kérjük Urunkat: „Urunk! Te azt kívánod, hogy önmegtagadással hódoljunk neked és éhező embertársainkon segítve, és követve téged, járjuk a könyörülő jóság útját.”
Járjuk hát a könyörülő jóság útját.
Ámen.