2017. február 11., szombat

Évközi 6. vasárnap 2017

Évközi 6. vasárnap. 2017

Bevezetés
A mai evangéliumi részben halljuk majd Jézusnak a törvények megtartásáról szóló tanítását. Híressé vált mondása szerint: „nem megszüntetni jött a törvényeket, hanem beteljesíteni. Ég és föld elmúlnak, de egy törvény sem múlik el, míg be nem teljesedik.” Mi mégsem tartunk meg nem egy, hanem sok el nem múló törvényt. Még az Ószövetség alaptörvényéből, a Tízparancsolatból sem. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg a be nem tartott parancsok elkövetéséből adódó vétkeinket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsáss meg nekünk, hogy nem szenteljük meg rendszeresen a hetedik napot. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsáss meg nekünk, hogy nem tiszteljük kellően szüleinket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy gyakran nem mondunk igazat. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangéliumban felolvasott jézusi kijelentések a mózesi törvényekre vonatkoznak.
A farizeusok és írástudók részéről, akik magukat a törvény hiteles magyarázóinak tartották, többször megfogalmazódott az a vád, hogy Jézus nem tartja meg a törvényeket és vallási előírásokat, s tanítványaitól sem követeli meg azok pontos betartását. Főként a szombati nyugalom megtartásával kapcsolatban merült fel ez a vád, mert Jézus e napon is gyógyított, ami a törvénytudók szerint munkának minősült.
A vád alapjául szolgáltak továbbá azok a kijelentések, amelyek szerint a régi törvények helyett Jézus újakat ad.
Érdemes kicsit időben előbbre menni, és megemlíteni, hogy Jézus feltámadása és mennybemenetele után az első keresztények között kialakult olyan elképzelés, amely szerint a megtérteknek meg kell tartani a mózesi törvényeket, mások viszont ezzel ellenkező véleményen voltak. Szent Máté evangéliuma ebből az időből származik, s írásából kitűnik, hogy művét olyanoknak szánja, akik a zsidóságból tértek a krisztusi hitre.
Ezt a korai időkre jellemző gondolkodást már Szent Pál apostol tanítása is felülmúlja. Végérvényesen pedig a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat, amely úgy döntött, hogy a pogányságból megtérteknek nem kell megtartaniuk a zsidótörvényeket. Érdemes felfigyelni Péter apostol bölcs, gyakorlatias szavaira. Szavait idézem: „Ne rakjunk az újonnan megtértek vállaira olyan terheket, amit sem mi, sem atyáink nem tartottak már meg”.
A fejlődés tehát már a legkorábbi időktől kezdve abba az irányba halad, hogy az ószövetségi, régi törvény helyett Jézus új törvénye a mértékadó. De azok nem az előzőt megsemmisítő, hanem tökéletesítő irány-ba.
Máté azt szeretné, ha régi és az új törvény között nem ellentétet látnának Jézus egykori tanítványai, hanem a mózesi törvény mintegy magasabb fokát látnák Krisztus törvényében. Ennek fényében tudjuk helyesen értelmezni Jézus szavait: „Nem megszüntetni jöttem a Törvényt és Prófétákat, hanem tökéletesíteni azokat.”
Képzeljünk el egy társadalmat, ahol nem tartanak meg a Tíz parancsból már egyet sem. Ott hazudnak, lopnak, gátlás nélkül. Nincs bizalom a kapcsolatok terén. Az emberi élet egy garast sem ér. Napirenden van a gyilkosság. A szőlők, az idősek tisztelete? Idegen szó! A felebarát javai? Szabadrablás! A felebarát felesége? Szabad préda!
Szeretnénk egy ilyen társadalomban élni? Biztosan nem.
Nem összehasonlíthatatlanul jobb dolog egy olyan társadalomban élni, ahol a kölcsönös tisztelet uralkodik, ahol az ember bízhat és megbízhat egymásban?
És mikor lesz ilyen a mi társadalmunk?
Jézus erre is ad magyarázatot.
Sajnos az Úr Jézusnak azon szavait, amelyekkel kimondja, hogy hogyan lehet felülmúlni az írástudók és farizeusok igazságát, ugyanolyan meghökkenéssel és elutasítással fogadja a mai világ, mint Jézus korában.
Az imént azt kértem, hogy képzeljünk egy törvény nélküli társadalmat. Most meg azt kérem, hogy nézzük meg a mai társadalmat.
Ma már a kirívó méreteket öltött újrapogányosító, elvilágiasító világban nemcsak a lázadó fiatalok irtóznak a kötelező előírásoktól, s allergiások a tiltó parancsokra, s az erkölcsi szabályokra, hanem a felnőttek is.
Napjainkban az újrapogányosítás, az elvilágiasítás, az elhitetlenítés, elerkölcstelenítés, kirívó méreteket öltött, és a keresztény élet pusztító járványává vált. Nézzünk csak Európa szomorú tragédiájára.
Hogy Jézus miképpen gondolja a Törvény tökéletesítését, beteljesítését, azt konkrét példákkal szemlélteti, amelyekből egyet-kettőt kiemelek.
Jézus követői számára nemcsak a gyilkosság tilos, hanem annak forrása a haragtartó, gyűlölködő lelkület is. És mégis, mily könnyen megtűrjük, mi hívők is, szívünkben veszedelmes lakókként ezeket.
Jézus ehhez hasonlóan tökéletesíti a házasságra vonatkozó törvényt is. Nemcsak a házasságtörés bűn, hanem már a kívánság is. Mert a házasságtörés nem a válással kezdődik, hanem a vissza nem fogott ösztönös vággyal, s a házastárs elhanyagolásával.
És ennek micsoda következményei vannak! Mennyi válás! Mennyi csonka családban élő gyermek! Mennyi házasság nélküli, gyermektelen együttélés! Mennyi házasságon kívül született gyermek! Mennyi állami gondozásba vett gyermek! Mennyi csecsemőkkel történő kereskedés! Mennyi fiatalkorú bűnözés! Mennyi emberi ronccsá vált drogfogyasztó!
Íme hová vezet a házasság és család szétrombolása! Egy nép erkölcsi és biológiai tönkretételéhez!
Ha nem akarjuk, hogy ez megtörténjék, velünk, s népünkkel, igyekezzünk kortársaink vallásosságát felülmúlni. Éljünk, hát törvényt beteljesítően - jézusi értelemben - és akkor felülmúlja majd a mi igazságunk a mai gombamódra szaporított szekták vallásosságát, és akkor biztonságban és boldogan élhetünk egy tiszta, keresztény erkölcsű hazában.

Ámen