2014. december 26., péntek

Karácsony másnapja 2014.

„A kövek beszélnek"

Bevezetés
Tegnap még Jézus Krisztus születéséről hallottunk, ma pedig már időben jóval későbbi eseményről, Jézus e Földről való távozása után született fiatal keresztény közösség, az egyház első vértanújának égi születéséről hallunk majd.
A hit megvallásában, a keresztények számára örökké élő példakép, a megkövezőinek megbocsátó Első Vértanú. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy életpéldájából mi mit és hogyan valósítunk meg.

Kirié litánia
Urunk Jézus Krisztus! Te mondottad: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért. Valóban azoknak tarjuk mi őket? Uram irgalmazz.
Mit teszünk mi napjaink üldözött keresztényeinek sokaságért. Krisztus kegyelmezz.
Hiszünk mi abban, hogy a keresztények kiontott vére a kereszténység magva? Uram irgalmazz!

Evangélium után
Milyen szomorú szerep hárul a kövekre nemegyszer a történelem folyamán. Még a Szentírásban is sokszor csak dicstelen szerep jut ne-kik. A sátán is kezébe vette a köveket Júdea sivatagában, és arra csábította Jézust, hogy változtassa át azokat kenyerekké.
Az is megtörtént, hogy Jézus ellenségei köveket ragadtak és gyilkos szándékkal támadtak Isten küldöttjére.
Még arra is hajlandók lettek volna, hogy halálra kövezzék a házasságtörő asszonyt.
Pedig az Isten egészen más szerepet szánt a köveknek.
Emlékezzünk a virágvasárnapi bevonulásra, amikor Jézus ellenfelei megirigyelik a feléje kiáltott hozsannát! Kifogásukra ezt feleli: Ha ezek az emberek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.
Vagy gondoljunk arra a jelenetre, amikor Péter vallomást tesz Jézus istenfiúi küldetéséről, mire Ő ezt válaszolja: Te Péter vagy és erre a sziklára építem egyházamat.
A kövek tehát ártatlanok, csak azok a kezek a bűnösek, amelyek gyilkos szándékkal dobálják István diakónus felé.
Nincs tragikusabb eseménye az emberi történetnek, mint amikor kövek repülnek az igazság, a szeretet hírnökei felé.
Megdöbbentő az emberi elvakultság, vallási vakbuzgóság, ami nem értékeli a lelkes erőfeszítést, amely előbbre viszi az emberiség életét. Beleragadnak, olykor önző érdekek miatt a tegnapok sarába, és az ehhez való makacs ragaszkodással útját állják a fejlődésnek.
Ez történt az evangélium indulásakor is. István diakónus azok közé tartozott, akik felismerték Jézus tanításának többletét a mózesi törvényhez hasonlítva. A régi rend hívei ebben áruló, ellenséges mozdulatot láttak, és tehetetlenségükben erőszakkal akarták eldönteni az igazságot.
Már maga a tény, hogy igaz szavaira kövekkel válaszolnak, bizonyítja gyengeségüket. Lehet ugyan az igazság ellen kövekkel hadakozni, csak egyet nem lehet: győzelmet aratni fölötte.
István diakónust betemethették ugyan a kövek, de Jézus ügyét meg nem semmisíthették. Beépültek az Egyház alapzatába. Miként a kereszt is győzelmi jellé fényesedett, úgy a kövek is tündöklő drágakövekké változtak a hős vértanú szeretetének tüzében.
Akiért, amiért életet áldoznak, az méltán kelti fel az emberek figyelmét. Minden vértanú odaállhat a betlehemi barlang mellé, mert az angyalok nemcsak Isten, de az ő dicsőségüket is hirdetik. Nincs nagyobb dicsőség, mint az igazság és szeretet ügyéért áldozni a drága életet.
Vértanú rendi testvérem mondotta vallatóinak: „Kereszténységünk és magyarságunk egyaránt szent nekünk, s ezeknek az értékeknek a védelmében mindenre készek vagyunk." Életével bizonyította: a vértanúságra is.
Hivatásom ébresztője olyan indulóra tanított bennünket, kollégistákat, amelynek refrénje ez volt: „Szent Ferenc atyánkért meghalunk, ha kell!” Nemcsak énekelte, hanem meg is tette. Finn-Karéliá-i gulágon oda is adta érte életét.
Velem egyidős, Krisztust az emberek előtt megvalló életéért, az Eucharistiát beteghez vivő paptestvérem életét 32 kegyetlen kézszúrással oltották ki a bérgyilkosok.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a haldokló vértanú az Úr Jézus példáját követő, megkövezőiért is imádkozó nemes tettét. Uram ne ródd fel nekik bűnül!
Igaz, hogy a nagylelkű, megbocsátó szeretet a keresztények életében sem tudta mindig legyőzni a bosszúvágyat. Mégis azt kell mondanunk: Egyházunk sohasem lehet hűtlen az evangélium alapelvéhez. Sohasem hirdethet bosszú hadjáratot, hogy megtorolja legkedvesebb gyermekeinek szenvedéseit, s halálát.
Gondoljunk csak Mindszenty bíborosra, akit cinikusan ma 66 éve tartóztattak le a kereszténység legszentebb kettős ünnepének másnapján. Amikor hosszú rabságából 56-ban kiszabadult, az ország népéhez intézett első szavai között ott voltak eme szavai is: "Szívemben nincs bosszúérzés és harag senkivel szemben sem!" És elragadtatással szólt a történtekről: „Csodálatraméltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. – mondta - A világtörténelemben példátlan ez a szabadságharc; minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért!”
A szabadságharcot vérbefojtók utódai, még ma sem adják meg nekik, az őket megillető dicsőséget. Még a méltóképpen emlékezni, ünnepelni akarókat is annak idején kegyetlen terrorakciókkal büntették.
A bosszúállás nem erény! Soha nem eredményez semmi jót! Nincs rajta Isten áldása.
Az István felé repülő köveken sem volt áldás. Az áldás mindig azokra száll, akik a hős vértanúhoz hasonlóan kiállnak igazuk mellett, és megvallják Jézust az emberek előtt.

Ámen                          F. F.