2018. december 8., szombat

Advent 2. vasárnapja. 2018


Advent 2. vasárnapja

Bevezetés.
Szent Lukács egy új korszaknak a kezdetéről, Jézus megváltói tevékenységének az előkészítéséről számol be a mai evangéliumban.
A lelki út építésére szóló felszólítása nekünk is szól. Mindnyájunkban mások a hegyek és mások a völgyek, amiket el kell távolítanunk, hogy megérkezhessék az Úr. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy mik is ezek, s kezdjük meg eltávolítani azokat

Kirié litánia
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy a Hozzád vezető utunkon sokszor nem eltávolítottuk, hanem akaratlanul is halmoztuk az akadályokat. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy a Hozzád vezető utunkon sokszor inkább mélyítettük a szakadékot, mint feltöltöttük volna azokat. Krisztus kegyelemezz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi nem járjuk mindig az egyenes utat. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Lukács evangélista, aki művelt olvasóknak szánta írását, ebben az evangéliumi szakaszban felsorolja azoknak az uralkodóknak a nevét, akik abban az időben éltek, amikor Keresztelő Szent János, az Úr Jézus előhírnöke, fellépett a Jordán melletti pusztaságban.
E templomba járó művelt hívők sem mehetnek el szó nélkül a felsorolt nevek mellett. Nem ok nélkül kerültek be azok a Szentírásba, hanem azért, hogy erősítsék Jézus történetiségének a tudatát, hiszen oly sokszor kikezdték és kikezdik azt még ma is.
Amikor János, Zakariás fia megkapja az Úr kinyilatkoztatását, Tiberius császár már 15 éve uralkodik a római birodalomban. Így már időpont szerint is el tudjuk helyezni a történelemben Keresztelő Szent János, illetve Jézus nyilvános működésének kezdetét.
Ez időszámításunk kezdete után 29-ben történt.
A mai evangéliumi szakaszban említett másik történelmi személy, Júdea császári helytartója Poncius Pilátus, aki Jézust halálra ítélte. Nem sok jót mond róla a történelem. A zsidók vallásos érzéseivel nem sokat törődött.
Az evangéliumi szakaszban említett harmadik történelmi szereplő: Galileának, - ahol Jézus nyilvános fellépése előtti életét töltötte -, Heródes volt a negyedes fejedelme, Nagy Heródes fia. Jézus halálra ítélésének eseményeiben ő is szerepelt. Pilátussal egyetértett az ítéletben.
A másik két tartománynak a fejedelme - akit itt Lukács megemlít -közvetlenül nem játszott szerepet Jézus életében. Ők is Rómától kinevezett helytartók voltak, nem sok önállósággal.
A jeruzsálemi templomnak Kaifás volt a főpapja, azonban az előző főpapnak, Annásnak még nagy volt a befolyása. Ezért említi meg Lukács mind a két nevet. Mindketten döntő szerepet játszottak Jézus halálra ítélésében.
Ebben az időben Zakariás fia, János, a teveszőrbe öltözött próféta, a Holt-tenger környéki sivatagban, arra szólította fel a több ezer éves, Izaiás prófétától vett szöveggel az embereket, hogy készítsék az Úr útját.
A több ezer éves szöveg nem egy akkori – útépítést ígérő – választási kampány-fogás része, amelyet ha a választás megtörténik, gyorsan elfelejtenek, hanem egy jövendölés része.
E jövendölés szerint a zsidó nép megszabadul babiloni fogságából. Úgy képzelték, hogy miként az egyiptomi rabságból való szabaduláskor, úgy most is maga Isten fogja népét haza vezetni.
Manapság is szokás, ha egy kiemelten fontos állami vendég érkezik az országba, akkor legalább azt az útszakaszt rendberakják, amerre a vendég közlekedni fog. Normál országokban, a kátyúk eltüntetése az érkező vendég iránt érzett megbecsülés és tisztelet jele. Nálunk inkább a választás közelségének a jele.
Amikor Keresztelő Szent János felszólít, hogy „készítsétek az Úr útját”, akkor természetesen lelki útkészítést ért rajta, mellyel előkészülünk az Úr Jézussal való találkozásra.
A hegyek elhordását és a völgyek feltöltését sem szabad szó szerint érteni.
Miért van szükség lelki útkészítésre?
Azért, mert egyeseknek az anyagi javak gátlástalan megszerzése, olyan halmokat és hegyeket hozott létre, amelyek akadályozzák a tisztánlátást, akadályozzák az Isten meglátását a teremtett világban és életünkben. Ezeket el kell hordani.
Azért szükséges a lelki útkészítés, mert a hitetlenség, a buta előítéletek valóságos lelki űrt, mély völgyeket, szakadékokat vágtak az emberekben. E völgyeket (hiányokat) fel kell tölteni.
Azért szükséges a lelki útkészítés, mert az emberi gazság olyan kanyargós utakat alakított ki, melyek megkerülik az igazságot. Ezeket a görbe utakat ki kell egyenesíteni.
Azért szükséges a lelki útkészítés, mert az erkölcstelen életmód olyan göröngyös utat alakított ki, melyen az erény csak botorkálva haladhat előre. Ezeket a göröngyöket simává kell tenni.
De hogyan lehet mindezt megvalósítani?
Azzal, hogy megmozdul bennünk és népünkben a jobbik énünk. Felébred bennünk a változni és változtatni akarás. Ennek a felébresztéséhez hívom segítségül Juhász Gyula „Karácsony felé” című versét.

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Ámen