2017. április 15., szombat

Húsvét 2017

Húsvét. 2017.

Bevezetés
Hitünk legnagyobb ünnepén szeretettel köszöntöm e szentmisén megjelent minden kedves testvért. És különös tisztelettel és örömmel köszöntöm a ritkán, vagy régóta nem látott testvéreinket is. Miként a családban nagy öröm a régen látott testvér vagy rokon megjelenése, úgy a mi templomi közösségünkben is nagy öröm a régen vagy ritkábban látott testvéreinknek a megjelenése, a velünk és a sokakkal való együtt-ünneplésük. Hogy méltóképen, tiszta szívvel ünnepelhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus, ki meghaltál értünk a keresztfán! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, ki három napig feküdtél a sírban. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, aki harmad napra feltámadtál a halálból. Uram irgalmaz!

Evangélium után
Testvéreim! Sokszor elmondtuk már: Ha Krisztus életének története Nagypéntekkel fejeződött volna be, akkor ma nem lennénk itt, sőt akkor egyáltalán nem is beszélhetnénk kereszténységről sem. Korai volt azonban Krisztus ellenfeleinek nagypéntekien győzelmük ünneplése. Mert a lepecsételtetett, és őrökkel őriztetett üres sír világgá kiáltotta, a világot sarkaiból kiforgató örömhírt: „Nincs itt! Feltámadt!” És az óta, századokon át zeng ez az örömhír.
Testvéreim! Nem ellenfelei, hanem Krisztus győzött! Még pedig úgy, Prohászka Ottokár püspök szavaival, - ahogy hozzá illett. Úgy, ahogy Isten győz az Ő ellenfelein mindig a történelem folyamán. Csendben, zajtalanul, erőlködés nélkül dőlt el győzelme. A lepecsételt, s őrökkel őriztetett sír körül nem hallani lánccsörtetést, sem feszítést, sem kőhengerítést, ultramodern repülőgépek zúgását, rakéták becsapódását, bunkereket szakaszosan robbantó több tonnás, földet is megrengető bombák robbanását. Győzelmének harcterén nem vonulnak fel hadseregek légiói, nem üvöltenek szenvedélyek, nincsenek jajkiáltások, halálhörgések. Nincs füst, mely eltakar győzőt és legyőzöttet. Nincs porfelhő, mely kétessé teszi a mozdulatokat. Nincs tagadás, kétkedés, kifogás, kétségbevonás. A dolog egészen világos: Krisztus feltámadt! Krisztus él!
Testvérek! Győzött a próféták júdeai oroszlánja. A győztes Messiás, a rá vonatkoztatott prófétai jövendölés szavaival mondhatja: „Miért agyarkodnak a népek ellenem… A mennyekben lakó kineveti őket…”
S a halál sem győzedel-meskedhetett a fölött, aki azt mondta magáról: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet!”
Testvéreim! Krisztus követőiben is felvetődhet az a kérdés, hogy mi a jelentősége Krisztus győzelmének, mi a jelentősége a húsvéti örömhírnek?
Jól tudjuk, mindnyájunk közös sorsa, hogy életünk végén át kell lépnünk a holtak országába. Egy olyan tartományba, ahonnan tapasztalataink szerint nincsen visszatérés. Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy megdicsőült testével kilépett a földi élet keretéből, a négydimenziós világmindenségből. Ezzel a természetfeletti eseménnyel igazolta isteni küldetését, hatalmát, a halálon aratott diadalát.
A legtöbb festményen, amely Jézus föltámadását ábrázolja, győzelmi zászlót tart a kezében. A művészek ezzel a képpel ábrázolják a keresztény hitet, amely szerint Jézus nagypénteki szenvedését és halálát dicsőséges feltámadása követte.
Tévedés lenne azonban azt hinnünk, hogy Jézus kizárólag azért támadt fel, hogy saját személyét a dicsőség fényébe öltöztesse, Isten voltát igazolja.
Sokkal inkább arra kell gondolnunk, és ezt Jézus is hangoztatta, hogy amit mondott és tett, azt mind értünk cselekedte. A hangsúly tehát az értünkön van. Értünk, a mi üdvösségünkért szállt le a mennyből. Értünk vállalta az emberi sorsot. Értünk hirdette az Atya üzenetét, Értünk cselekedte csodáit. Értünk lépett a szenvedés útjára, és értünk áldozta fel szent emberségét a kereszt oltárán. Értünk támadt fel, hogy ezzel, mint Istentől igazolt férfi lépjen be végérvényesen emberi történelmünkbe.
Ha nem így történik, akkor Pál apostol szavai szerint hiábavaló len-ne a mi hitünk. Jézus számos ígérete elvesztené erejét, ha nem hitelesítené személyét a feltámadás dicsősége.
További kérdés, talán nagyon is emberi kérdés: milyen haszna van számunkra Jézus feltámadásának?
Jézus feltámadása óta, a fel-támadás általános fogalommá lett, sok – sok teológiai tartalommal, és sok-sok profán tartalommal bíró pozitív tartalmú szóvá.
Már Pál apostol is arra buzdítja az első keresztényeket, hogy miként Krisztus feltámadott a halálból, úgy támadjanak fel a hívők is a bűnből az új életre. Éledjen újra hitük és szeretetük, s Krisztus lakozzék a szívükben!
Akkor igazi a mi húsvétunk, ha nemcsak emlékezetünkben nyílik meg a régi, sziklába vájt krisztusi sir, hanem amikor megnyílik saját szívünk, mikor befogadjuk a föltámadt Krisztust, mikor megújul hitünk és szeretetünk, megújul bennünk Krisztus élete, eltölt bennünket Krisztus szelleme, áthat az ő törvénye, a szeretet törvénye. És ez nemcsak számunkra hasznos és üdvös, hanem drága hazánk és az egész emberiség számára is.
Hiszen sok-sok nagypénteket élt és él át az emberiség, drága hazánk is. Mivé lenne ez a világ, mivé hazánk, ha nem élne az emberekben a feltámadásban való hit, az igazságnak a gonoszság feletti győzelmében való hit. Ennek köszönheti az emberiség fennmaradását, és benne hazánk is, hogy az európai nemzetek nagy családjában is, az EU folytonos támadása ellenére is él, és élni fog hazánk!
Hitünk legnagyobb titkát ünneplő testvéreim. Mi hiszünk a feltámadásban! Mi hiszünk a szenvedést követő megdicsőülésben. Mi hiszünk a halál utáni életben! Hiszünk, hazánk újraéledésében, hiszünk feltámadásában.

Ámen.