2016. december 3., szombat

Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja.

Bevezetés
Ádvent 2. vasárnapjának evangéliumában, az Úr útja nagy előkészítőjének, Keresztelő Szent János, Izaiás prófétától vett szavai: Készítsétek az Úr útjait! Ma nekünk szólnak. De, az Úr várásának idején, hogyan állunk mi az útkészítéssel? Az erkölcsi értelemben vett dombok elhordásával, és a völgyek feltöltötésével? Vizsgáljuk meg lelki-ismeretünket!

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem törődünk a Hozzád vezető út építésével. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem tesszük egyenessé életünkben azt, amit egyenessé kell tennünk. Krisztus, kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem távolítjuk el életünkből azokat a göröngyöket, amelyek botlásainkat okozzák. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
A Jordán mellett bűnbánatot hirdető Keresztelő János a maga idején még nem nézhette végig a mai autópályák építését. Sziklákba fúrt hatalmas alagutakat sem láthatott. Ezzel szemben jól ismerte Júdea sivatagos pusztáit, Jerikó kietlen környékét, a kiégett sziklahegyeken átvezető úttalan utakat.
Ezek egyébként az elmúlt közel 2000 év folyamán alig változtak. A szentföldi zarándok még ma is szemtanúja lehet ilyen útépítő kínlódásoknak, ha Jeruzsálemből Jerikóba nem a modern autópályán, hanem a régi római kori úton megy le. Láthat még ma is olyan beduinokat, akik kétkezi munkával egyengetik a sziklák mentén kígyózó, inkább csapásnak, mint ösvénynek tűnő kacskaringós utat. Kezdetleges, lapátra emlékeztető kézi alkalmatossággal törik a követ, a törmeléket vesszőből font kosárban hordják a nagyobb gödrökbe az alig kivehető hegyi úton.
Krisztus Urunk korában Keresztelő János ugyancsak végig nézhette a mai beduinok elődjeinek verejtékes fáradozását.
Ilyen élményét felhasználva, Izajás szavaival, hívta fel kortársai figyelmét az Ég követének eljövetelére és a vele kapcsolatos előkészületek megtételére. Átvitt értelemben értve, a mai szentmise evangéliumában olvasott Izajás szavakat: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét".
A munkás életből vett képek Isten útjára irányítják figyelmünket, az isteni kapcsolatok úthálózatára, amelynek kiépítése a keresztény ember számára állandó feladat és mindig komoly nehézségekbe ütközik.
Isten útjának akadályai nem-csak képek, hanem konkrét valóságok. Mégpedig az emberi magatartások olyan sajátos formái, amelyek folytonosan megzavarják Istenhez és embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkat.
Isten útjának akadályait legelőször önmagunkban kell keresnünk, aztán közvetlen környezetünkben és a társadalomban. Ennek megfelelően a gátak elhárítási munkálatai is különbözőek. Bizonyos, hogy Isten útjának egyengetését elsősorban nem valamiféle speciális egységektől és különleges alakulatoktól, nem kívülről és másoktól kell várnunk, hanem azt mindenekelőtt saját magunkon és személyesen kell elkezdenünk.
Isten úthálózatának építési terveit és a hozzá szükséges eszközöket ismerjük. A szeretet, az egység és egyetértés, az igazság és az igazságosság útjának kiépítéséről van itt szó, az Istenre hagyatkozó istenfélelem által.
Ami bennünk ezt a célt megakadályozza, az gát, sorompó, szakadék, utunkat álló sziklatömb. Vallásos életünk akadályai igensokfélék, olyannyira, hogy azok Isten előtti felmérésére mindenki saját maga képes a leginkább.
Az Isten előtti felmérés meg-könnyítése érdekében csak néhány utalással szeretnék az adventi "útépítő” testvéreim segítségére sietni.
Korunkban elharapódzott az ember önmaga istenítésének bűne. Többen úgy gondolják, hogy Isten nélkül is nagyszerűen kijönnek az életben. Ők, legtöbbször valóban jó állással, pénzzel, biztosítással és nyugdíjjal rendelkeznek. Úgy vélik, hogy semmi szükségük Istenre.
Ki csodálkozhat azon, ha számukra fölösleges hiábavalóságok a szentmisék, a szentségek és az imádságok, a roráték? Olykor, emberileg nézve a dolgot, valóban elérnek "mindent", csak éppen az igazi boldogságot nem. Őket is nyugtalanítja a kockázattal együtt járó veszély, az esetleges sikertelenség, a betegség, főleg pedig a halál és az elmúlás gondolata.
Adventi számvetésünk másik gondolata az embernek fokozódó zárkózottságából indul ki. Odáig jutottunk, hogy még tőszomszédunkat sem ismerjük. Rászorulna segítségünkre, de mi még be se csengetünk hozzá. Meg is halhat úgy, hogy mi csak napok, vagy hetek múlva veszünk róla tudomást.
Az emberek zárkózottak lettek, mert elhatalmasodott a kényelemszeretet, és az embertársak mit sem törődnek egymással. A szülőnek egyes családokban teher lett a gyermek, s az ilyen tehernek tekintett gyermek később rá sem nyitja apjára és anyjára az ajtót.
Az adventi idő alkalmas arra, hogy az emberi szálakat a krisztusi szeretet alapján szorosabbra fűzzük. Ennek érdekében ki kell lépnünk önmagunk zárkájából, fel kell keresnünk egymást és meg kell mutatnunk mások iránti szeretetünket. Az egyéni vállalkozás ezen a téren is nem egyszer kudarcba fullad.
Szentmisénk evangéliumában a próféta többes számban szólított fel minket: Készítsétek az Úr útját! Azaz valamennyien készítsük azt, egymást bátorítva, kéz a kézben támogassuk egymást a jóban, és főleg mutassunk jó példát egymásnak. Keresztény és nemzeti voltunkban való megmaradásunkkal.

A völgyeket töltsük fel, a hegyeket, halmokat hordjuk el, ami görbe, tegyük egyenessé, a göröngyöst sima úttá, hogy minden ember meglássa az Isten üdvösségét. Ámen.