2017. március 11., szombat

Nagyböjt 2. vasárnapja 2017

Nagyböjti 2. vasárnapja

Bevezetés
Az Egyház nagyböjt II. vasárnapján minden évben a színeváltozás jelenetét olvassa fel az evangéliumból. Az előző vasárnapon Jézust egy nagyon is emberi oldaláról láttuk, amikor a sátántól kísértést szenvedett. Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy Jézus Krisztus valóságos, megkísérthető ember volt.
Ma pedig azt láttatja velünk az evangélium, hogy ez a Jézus nem csak ember, hanem Isten is, a Mennyei Atya szeretett Fia, akinek a Táborhegyen felragyog isteni dicsősége, a kiválasztott apostolai előtt.
A Mennyei Atya pedig a Rá való hallgatást kéri apostolaitól, közvetve tőlünk is.
De milyen a mi Isten szeretett Fiára való hallgatásunk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy nem hallgatunk a Te szavadra. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Ha halljuk is a Te tanításodat, oly gyakran nem váltjuk azokat tettekre. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy még mindig oly félénkek vagyunk megvallani Téged az emberek előtt. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangélium eseménye erősen szemben áll a múlt vasárnapival. Ott a kísértés próbára teszi Jézust, és meg is alázza. A Táborhegyi fényesség pedig felmagasztalja és megdicsőíti. A két esemény két kiegészítő szempontja ugyanannak a misztériumnak. Két egymást kiegészítő arca Jézusnak.
A mainak a mondanivalója is olyan igazságra tereli a figyelmünket, az általa használt képekkel, amelyet nehezen tudunk elfogadni. Ugyanis miként a múlt vasárnapi evangéliumban, úgy a maiban is sok a mesevilágából vett kép. (Egyébként is a keleti gondolkodás, nem absztrakt, hanem képzetes, képies.) Képekkel akarja a Szentíró is felhívni figyelmünket, az evangéliumi szakasz mondanivalójára. Múlt vasárnap a Keresztelő János és az Izaiás féle Messiás-kép közötti ütközésre. Ma pedig Jézus dicsőségére, Isten-voltára.
A történet forrásaiként Pétert, Jánost és Jakabot jelölhetjük meg. Ők azok, akik ezt a történetet valahogyan átélték.
Az evangélisták a történet leírásakor Messiásra vonatkozó idézeteket, és képzett teológusokra jellemző szavakat használnak. Vagyis ez a történet legalább két fejlődési fázison ment keresztül. Az első volt az élmény, melyet sokáig nem meséltek el. Nem tudtak és nem mertek elmesélni. Nem volt ugyanis élő ember, aki épp elméjűtől származó történetnek tartotta volna ezt az eseményt, Jézus feltámadása előtt.
Feltámadása után viszont már volt mihez viszonyítani Jézus személyét.
A korai egyházban állandó feladat volt, Jézus személyének meghatározása az ószövetségi Szentírásból ismert nagy tanítóhoz, Mózeshez és tekintélyes prófétához Illéshez viszonyítva.
Ez az egyház önértelmezését tekintve is fontos kérdés volt. A történetet ekkor írhatták le ebben a vonatkozásban. Jézus ebben a történetben egyenrangú lesz a kinyilatkoztatás két ószövetségi képviselőjével, Mózessel és Illéssel. A kereszténység pedig a zsinagógából ismert vallással.
Ma ez már nem probléma.
Kérdezhetné valaki: Vajon mi a célja az evangéliumnak e különös történet elmondásával? Nem csupán a történelmi hűség, Jézus istenségének bizonyítása, hanem Jézusnak napjainkban az a szándéka, hogy bennünket is maga mellé vegyen, és felvigyen, átvitt értelemben, arra a "magas hegyre", ahol egyre többet meríthetünk ismeretének és szeretetének gazdagságából. A keresztény élet ugyanis nem egyhangú, egyszinten mozgó zarándoklás, hanem állandó emelkedés, a színeváltozás, az átalakulás, az átnemesedés a jellemzője.
A találkozás, az életszentség, az istenlátás hegyére, nemcsak a három apostol kapott meghívást. Mi is a meghívottak közé tartozunk. Örüljünk ennek a meghívásnak és főleg annak, ha a mi ajkunkon is felcsendül Péter vallomása: jó nekünk itt lennünk! Itt, Isten hajlékában, az Úr házában, ahol hallhatjuk az evangélium üzenetét. Itt a szentmise, az oltár "hegyén", ahol a megdicsőült Krisztus minket is meghív a boldogító találkozásra. Jó nekünk itt lennünk, ahol Jézus irgalmas szamaritánusként gyógyítja az élet ütötte sebeinket. Jó nekünk itt lennünk, ahol a közös hit és a szeretet testvéri közösségbe ölel mindannyiunkat.
Jó nekünk itt lennünk, mert amikor oly sok tévtanító, és soha nem tapasztalt földi boldogságot ígérgető él és tevékenykedik környezetünkben, hallhatjuk a mennyei Atya nekünk is szóló kérését és figyelmeztetését, hogy Jézus Krisztus az Ő szeretett Fia! És nekünk őt kell hallgatnunk!
Azt akarja, hogy minden ember hallgasson Egyszülöttjére, és megismerje az emberiségnek nem háborút, szenvedést, s nyomort, hanem üdvöt, békességet adó evangéliumát. Azt akarja, hogy minden ember lelkét a jóakarat hassa át, különösen pedig azt, hogy minden keresztény életét átjárja az evangélium világossága, fénye és melege.
Még akkor is, ha a Jézusra való hallgatásunk miatt, felerősödnek a krisztushívők elleni vádaskodások, rágalmazások, megfélemlítések és terrorizálások.
Tudjuk, hogy hová vezetett az emberiség tanítóinak mondott titkárok és főtitkárok, vezérek és vezetők, ex- és miniszterelnökjelöltek szavaira történő hallgatás. S nem kell nagy képzelőerő hozzá, hogy elképzeljük, hogy ha újra hatalomba jutnának, hová vezetne.
A hívő embereknek adva a feladat! Jézusra kell hallgatnunk és tettekké kell váltani tanítását.
Ha ezt tesszük, akkor kevesebb lesz a gyűlöletből, és több lesz a békéből e világban és hazánkban is.

Ámen