2017. március 4., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja 2017

Nagyböjt 1. vasárnapja 2017

Bevezetés
A mai Igeliturgia olvasmányaiban központi szereplő a Sátán. A zsidó és keresztény kultúrkörben élő emberek tudják, hogy az emberiség tragédiája azzal kezdődött, hogy hitt a Nagy Ígérgetőnek, a Hazugság Atyjának. De semmi sem lett abból, amit ígért, sőt annak ellenkezője. Hiszünk e mi napjaink nagy Ígérgetőinek, a hazugságok Hirdetőinek? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy még mindig meg tudnak ingatni bennünket a Nagy Ígérgetőnek, a Hazugság Atyjának mai szószólói. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével”, mi mégis oly gyakran elhanyagoljuk lelkünk Isten igéjével való táplálását. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Te mondtad, hogy „Írva van. Egyedül a te Uradat-istenedet imádd, és csak neki szolgálj”, mi mégis oly gyakran nem Téged, hanem a Mammont imádjuk és nem Neked, hanem neki szolgálunk. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
A Jézus megkísértéséről szóló, most felolvasott evangéliumi szakasz, az evangéliumok talán legmerészebb története.
Mindenképpen történeti ténynek kell tekinteni Jézus megkísérté-sét. Ilyen történetet biztosan nem találtak volna ki a személyéért lelkesedő apostolok, és Jézus isteni személyét oly szenvedélyesen védő keresztény atyák pedig nem engedték volna meg, hogy a népies mesék világából vett képekkel ilyen történetet beemeljenek a kánoni evangéliumba. Mi a történet mondanivalója?
A Keresztelő Szent János és az Izaiás jövendölte Messiás-kép közötti ütközés, amely Jézus lelkében lejátszódott működése kezdetén. Ha jól megfigyeljük a kétségtelenül színes irodalmi formában és mitikus köntösben előadott jeleneteket, akkor a konfliktus gyökere Jézus messiási elképzelései és a  népies messiási elképzelések között feszülő ellentétekben keresendő.
A Keresztelő János elképzelte ítélő, büntető Messiás és az Izaiás által megjövendölt vigasztaló és szabadító messiás képe közötti ellentmondásban. Jézus az Izaiás-féle képet fogadta el és valósította meg. (Iz 7,14)
Úgy tűnik, hogy a Sátán Jézust ettől messiási küldetéstől akarja eltéríteni. Kritikával fordul Jézus felé.
Az első kísértésével. Azt kérdezte tőle: Ha ő a Messiás, miért nem javítja meg nyomorúságos helyzetünket, a köves sivatagból miért nem csinál búzaföldeket? Jézus elutasítja: "Írva van. Nemcsak kenyérrel él az ember" Jézus küldetése nem gazdasági, de még csak nem is szociális jellegű. Ő azért jött, hogy megnyissa az ember Istenhez vezető útját.
Egyébként is nem kövekből lett kenyereket kell az embereknek adni. Kövekből sohasem lesznek kenyerek. De abból, amit emberi munkával a föld terem, igen is. És egyre tökéletesebb technikával, egyre több, minden bizonnyal legalább annyi élelmet lehetne előállítani, hogy minden éhező embernek lehetne adni kenyeret, s nem kellene százmillióknak éhezniük, és ezreknek éhhalált halni naponként.
Újra és újra ismételten hangsúlyozom, hogy megszűnjék a világméretű nyomor, hogy ne éhezzenek az emberek, ahhoz arra lenne szükség, hogy a népek vezetői ne a fegyverekre, hatalmas hadsereg fenntartására fordítsanak naponként dollármilliókat, hanem a nyomorban élő, és éhező népek megsegítésére, kenyérkereső munkahelyek teremtésére, az írni, olvasni nem tudó népek kulturált és civilizált népek testvéri nagy közösségébe történő bekapcsolására.
Ezt is százszor és százszor elmondtuk már, és elmondjuk ezt mindaddig, míg meg nem hallják ezt azok, akik tehetnének ezért valamit. De részükről siket fülekre talál a népek kérése.
A második kísértéssel arra akarja Jézust biztatni, hogy alapítson egy hatalmas földi országot. Evangélium szavaival: „A sátán egy szempillantás alatt felvonultatta a szeme előtt a földkerekség minden országát, és azt mondta: Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, ha leborulva imádsz engem”
Jézus ezt is elutasítja: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Jézus nem akar a pénz szolgálatába állni, hogy annak segítségével a maga uralma alá kényszerítse a világ valamennyi országát. Nem akar működésével politikai területre lépni. Ő Isten szolgálatában van, az ő akaratát teljesíti.
Nem így e világ hatalmasai. Ők figyelmen kívül hagyják az Írás eme mondását: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Ők bizony leborulva imádják a földkerekség országai feletti emberellenes hatalmat gyakorló nagy Kísértőt. És olykor mi is.
A harmadik kísértéssel arra biztatja Jézust, hogy egy látványos, csodás tettel mutassa meg hatalmát az egész nép előtt. Jézus ezt a kísértést is elhárítja: "Az is írva van: "Ne kísértsd Uradat, Istenedet!".
Ma is sokan vannak, különösen is a hívők között, akik azt kérdezik: Miért nem mutatja meg az Úr csodatevő hatalmát, miért nem pusztítja el, miért nem semmisíti meg ellenségeit, a gonoszokat? Azért mert Jézus nem így akarja megmutatni isteni hatalmát, hanem végtelen irgalmával.
Azért, hogy lássa a világ, hogy létezik a Sátán. És nem tétlen. Hogy minden gonoszság mögött ott van. Hogy Ő a hazugság atyja. Hogy tudatában legyenek a hívő emberek a péteri szavak igaz voltának, hogy legyünk éberek, mert a Sátán, mint ordító oroszlán körül jár e világban és keresi, kit nyeljen el.
És hogy el ne nyeljen, Jézus példáját követve, mondjunk nemet, a bennünket az üdvösség útról letéríteni akaró Nagy Kísértőnek. És ebben a bűnbánati szentidőben, bűnbánattal, böjttel és imával készüljünk hitünk nagy titkának, Húsvétnak a megünneplésére.

Ámen.